Početna aktuelnosti Održana 12. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Održana 12. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

626
0
Podijeli

Na današnjoj redovnoj sjednici Vlada je donijela odluku o odobravanju 185.000,00 KM na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2018. godini. Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Jednokratna novčana primanja tokom 2018. godine iznosit će 50% osnovice za dobitnike značke „Zlatni ljiljan“, Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden heroja oslobodilačkog rata, Red Nikole Šubića Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Orden zlatnog grba sa mačevima, Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalja za hrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja za vojne zasluge, Policijska medalja za hrabrost i Zlatna policijska značka –zvijezda. 25% osnovice će dobiti dobitnici Srebrene policijske zvijezda i Srebrenog štita a 10% dobitnici Reda hrvatskog pletera.

Podsjećamo, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, imaju pravo na jednokratno novčano primanja u toku jedne kalendarske godine, pod uvjetom da su korisnici boračko – invalidske zaštite na području Kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Program dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja. U proteklom periodu, u razgovoru sa predstavnicima nekoliko preduzeća sa područja Kantona koje zapošljavaju zavarivače (TTU energetik d.o.o. Tuzla, Deling d.o.o. Tuzla, Klima invest d.o.o. Banovići, Tehnopetrol d.o.o. Tuzla, Alfa-Nur d.o.o. Tuzla, Aksemont d.o.o. Srebrenik, Kovan d.o.o. Gračanica, Lafat komerc d.o.o. Kalesija, Alfe Mi d.o.o. Živinice i drugi), identificirane su okvirne potrebe za certificiranim zavarivačima u 2018. godini. Tom prilikom je, u navedenim preduzećima, utvrđena potreba za oko 80 certificiranih zavarivača. S obzirom da postoji konstantna potražnja za certificiranim zavarivačima na tržištu rada i da je na evidenciji Službe identifikovan znatan broj nezaposlenih osoba koje traže zaposlenje, a nemaju potrebna znanja i vještine, nametnula se potreba dokvalifikacije/prekvalifikacije određenog broja nezaposlenih osoba za vršenje poslova zavarivanja u skladu sa zahtjevima tržišta rada, radi njihovog bržeg zapošljavanja. Imajući u vidu sve navedeno, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su se opredijelili za pripremu Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, u okviru kojeg bi Ministarstvo, Zavod, Služba i predstavnici privrede Tuzlanskog kantona, sporazumno rješavali potrebe tržišta rada za kvalifikovanom i obučenom radnom snagom, te na taj način doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih i zadovoljenju stvarnih potreba tržišta rada. Za realizaciju Programa potrebno je ukupno 170.000,00 KM. Iznos od 120.000,00 KM osigurat će Federalni zavod za zapošljavanje putem Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018, dok su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.

Vlada je danas utvrdila nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona rade se u granicama cjelovitog obuhvata Prostornog plana Kantona, odnosno obuhvaćene su površine grada Tuzle i svih općina Kantona. Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona su smjernice za izradu Izmjena i dopuna  iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, usvojeni prostorni planovi Grada Tuzle i općina Kantona, urađene studije ranjivosti prostora za područje Kantona i Upotrebne vrijednosti zemljišta za općine, šumsko-gospodarske osnove, orto-foto snimci iz 2012. godine i druga relevantna dokumentacija. Osnovne Izmjene i dopune Prostornog plana, u skladu sa Smjernicama, odnose se na ažuriranje granice Kantona, općina i naseljenih mjesta, ažuriranja stanja i planiranih površina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta (stanovanje i privreda), mineralnih resursa, izmjena i dopuna saobraćajne i druge  infrastrukture, prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa, te ugroženih površina (klizišta, minski sumnjive površine). Kroz navedene Izmjene i dopune, posebna pažnja posvećena je zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Takođe je bitno istaći da su Izmjenama i dopunama plana za razvoj privrednih djelatnosti utvrđene privredne zone u sklopu urbanih područja ili izvan njih, koje zauzimaju 3.255,37ha. U odnosu na postojeće stanje, ove su površine povećane za 1.672,30ha, odnosno za 47%, ali se vodilo računa da su se privredne zone locirale u već formiranim zonama tih djelatnosti sa potrebnim proširenjima, kao i tamo gdje to infrastruktura omogućava, a da se pri tome vodilo računa da se ne zauzimaju nove površine šumskog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta, te zemljišta namijenjenog razvoju turizma i rekreacije.

Predloženim Nacrtom Izmjena i dopuna, zadovoljeni su osnovni ciljevi izrade da se kroz ažuriranje i aktualizaciju stanja prostornog uređenja na području Kantona, te prilagođavanje promjenama u prostoru i okruženju, obezbijedi brži privredni i društveni razvoj Kantona, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora, poštujući pri tome principe humanog održivog razvoja utvrđene Prostornim planom Tuzlanskog kantona.

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana biće proslijeđen Skupštini TK na razmatranje i usvajanje, te će istovremeno isti biti stavljen na javnu raspravu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica za period od 01.01.2017 – 31.12.2017. godine.  Tokom protekle godine JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica je uspjela i u otežanim finansijskim uslovima ispuniti sve zahtjeve i potrebe pacijenata iz domena sekundarne zdravstvene zaštite. Iako je iskazan negativan rezultat poslovanja, nivo i kvalitet usluga nije umanjen. Sve svoje obaveze bolnica je izvršavala na vrijeme i nije bilo zastoja u pogledu pružanja usluga pacijentima, nema listi čekanja pacijenata, redovno se izvršavaju sve obaveze prema dobavljačima i uposlenicima te se svakako poslovanje u 2017. godini može smatrati uspješnim. Također vrijedi istaći da je krajem  2017. godine Bolnica dobila i bezuslovnu akreditaciju u zdravstvu u punom trajanju od tri godine sa ispunjenih 95,41 % akreditacijskih standarda za bolnice, kao prva akreditirana opća bolnica u Bosni i Hercegovini.

Također, Vlada je usvojila i izvještaj o radu JU Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu, Vlada je danas Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona odobrila ukupno 46.000,00 KM. Ministarstvu  unutrašnjih poslova je odobreno 115.000,00 KM za rekonstrukciju i investicijsko ulaganje u objekat u Kampusu Univerziteta, a koji je dodijeljen na korištenje MUP-u, u cilju njegovog osposobljavanja za funkcije i rad policijskih organa. Ministarstvu pravosuđa i uprave je za više kapitalnih projekata odobreno ukupno 314.906,00 KM, a Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, Kantonalnoj direkciji robnih rezervi je odobren ukupan iznos od 3.850,00 KM.

Također, Vlada je odobrila 3.500,00 KM Gradskom kulturno-umjetničkom društvu „Halisije“ iz Kalesije, za sufinansiranje manifestacije „10. Internacionalne smotre folklora, Kalesija 2018“, koja će se održati 12. maja 2018.gadine u Kalesiji, kao i 3.000,00 KM Udruženju studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli, za sufinansiranje učešća na međunarodnoj manifestaciji „Georudarijada 2018“ koja će se održati od 09. do 13. maja u Poreču u Republici Hrvatskoj. Udruženju studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ Vlada je odobrila 4.000,00 KM, za sufinansiranje manifestacije Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „Parallel“ koja se održava od 07-12. maja u Tuzli.

Kao podrška nedavno održanom Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2018“, Vlada je danas U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica odobrila 12.000,00 KM na ime refundacije troškova organizacije i realizacije ove sajamske manifestacije.

Vlada je danas donijela Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu. Ovom uredbom uređuju se uslovi, načini i Program polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita koje kandidati za državne službenike u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Gradu Tuzla i općinama na teritoriji Kantona polažu u proceduri javnog konkursa, koji predstavljaju uslov za rad u organu državne službe, kao i postupanje nadležnih organa nakon utvrđivanja rezultata stručnog ispita.

Vlada je danas odobrila usmjeravanje dvije donacije u Budžet TK za 2018. godinu. BH Telecom je za nabavku računara za kabinet informatike JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“  u Gradačcu dodijelio 4.980,00 KM, a za opremanje kabineta informatike u JU OŠ „Vražići“ Čelić 4.000,00 KM.

Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće za april budžetskim korisnicima u iznosu od 404 KM, kao i visinu naknade za ishranu za spomenuti mjesec u iznosu od 8 KM po izrađenom danu.

Obzirom na povećane zahtjeve na jednim, a istovremeno i smanjene zahtjeve na drugim pozicijama u okviru Programa korištenja sredstava za  realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2018. godini, Ministarstvo za boračka pitanja je predložilo, a Vlada dala saglasnost na izmjene spomenutog Programa. Ovim izmjenama izvršena je unutrašnja preraspodjela unaprijed planiranih sredstava, s ciljem njihovog adekvatnijeg iskorištenja u skladu sa iskazanim potrebama i zahtjevima.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ Tuzla, o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2018/19. godini. U akademskoj 2018/19. godini na pet studijskih programa („Saobraćaj“, „Energetika“, „Poslovna ekonomija“, „Zaštita na radu i zaštita od požara“ i „Informacijske tehnologije“) planiran je upis ukupno 585 studenata i to 275 redovnih i 310 vanrednih studenata.

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje