Početna aktuelnosti Obavještenje za NVO i UG

Obavještenje za NVO i UG

304
0
Podijeli

Obavještavaju se predsjednici ili druga ovlaštena lica za zastupanje i predstavljanje nevladinihorganizacija odnosno udruženja građana sa područja Grada Živinice, da su na osnovu člana 16. i člana17. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, načinu odabira, postupku raspodjele sredstava i praćenjurealizacije projekata i programa nevladinih (neprofitnih) organizacija („Službeni glasnikGradaŽivinice“, broj 3/22), člana 16. i člana 17. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija, postupkuraspodjele sredstava i praćenju realizacije projekata i programa za oblast tjelesne kulture, sportaisportskih manifestacija („Službeni glasnik Grada Živinice“, broj 3/22), i člana 11. i člana 12. Pravilnikao uslovima, kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladihkoji sefinansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Grada Živinice („Službeni glasnik Grada Živinice“, broj3/22), dužni do 31.12.2022. godine Gradu Živinice dostaviti narativni i finansijski izvještaj orealizaciji projekata i utrošenim sredstvima koja su im po javnimpozivima dodijeljenaizBudžeta Grada Živinice za 2022. godinu sa kompletnom finansijskomdokumentacijomkojomse dokazuje namjenski utrošak sredstava za realizovani projekat/program, a uskladusaUgovorima koji su potpisani između Grada Živinice i udruženja građana.
Dokumentacija prihvatljiva za pravdanje namjenskog utroška sredstava su dokazi nastankaobaveze i dokazi plaćanja, a to mogu biti: račun sa fiskalnim računom, ugovori, ugovor sa dokazomoplaćenim porezima i doprinosima, izvod sa bankovnog računa kao dokaz o plaćanju za definisanenamjene sredstava, uplatnica. Blagajničko poslovanje je prihvatljivo isključivo u skladu sa Uredbomouslovima i načinu plaćanja gotovim novcem “Službene novine FBiH”, broj 72/15 i 82/15). Uz izvještaj(narativni i finansijski) i finansijsku dokumentaciju, korisnik sredstava dužan je dostaviti i drugedokaze o realizaciji programa/projekta (ako ih posjeduje): fotografije, videozapise, kataloge, brošureislično.
Također, obavještavaju se predstavnici nevladinih organizacija, odnosno udruženjagrađanakoji su postali korisnici sredstava iz Budžeta Grada Živinice, da su Službi za opću upravu, društvenedjelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice dužni dostaviti Bilans stanjaiBilans uspjeha iz Godišnjeg obračuna za 2022. godinu, najkasnije do 31. marta naredne godine, auslučaju nedostavljanja istih u navedenom roku, Grad Živinice će obustaviti isplatufinansijskihsredstava za narednu budžetsku godinu, odnosno sve dok Korisnik sredstava ne dostavi navedenudokumentaciju.
Pozivamo predstavnike nevladinih organizacija i udruženja građana koji nisu dostavili Izvještajeo utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Živinice u 2022. godini, da touradedokraja tekuće godine, kako bi mogli nastaviti saradnju i realizaciju programa i projekata koji suuinteresu naše lokalne zajednice.
Za sve detaljnije informacije kontakt osoba je Elvir Sinanović – stručni suradnik za mlade, sporti NVO Grada Živinice, na broj: 035/743-387.

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje