Početna aktuelnosti Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

1358
0
Podijeli

Za prvih 9 mjeseci Vlada ostvarila tekući suficit

U prvih devet mjeseci ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je ostvarila pozitiva finansijski rezultat u iznosu od oko 25,7 miliona KM. Podatak je ovo iz danas usvojenog Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. – 30.09.2019. godine.

U prvih devet mjeseci ostvareni prihodi, primici i finansiranje su ostvareni u kumulativnom iznosu od 274.333.636 KM i za 4,2% su veći u odnosu na prihode u istom periodu prošle godine. Istovremeno su rashodi ostvareni u iznosu od 248.446.190 KM i veći su za 4,1% u odnosu na rashode ostvarene u istom periodu prošle godine. Pozitivan finansijski rezultat (suficit) u ovom periodu ipak treba uzeti sa rezervom.  Naime, u prvim mjesecima i polugodištu fiskalne godine se utvrđuju uslovi i kriteriji za finansiranje određenih programa podrški Vlade Tuzlanskog kantona, a njihovo finansiranje se vrši tek u drugom polugodištu, a posebno posljednjem tromjesečju godine, što će sigurno utjecati na konačan finansijski rezultat na kraju fiskalne 2019. godine. Ipak, iznos tekućeg suficita daje razlog za optimizam da će se i ovu fiskalnu godinu naš kanton ostvariti pozitivan finansijski rezultat, te time dodatno smanjiti akumulirani deficit Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine. U ovom periodu Vlada je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 44.768,00 KM, što u procentima iznosi 7,46% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 36.711,72 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 6,12%.

Prihvaćen Izvještaj o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama TK

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini. Prosječna ocjena mature je skoro na istom nivou u zadnje tri godine, a razloge stabilizacije prosječne ocjene treba tražiti u standardizaciji postupaka izrade testova, te efikasnije organizacije eksternog dežuranja i praćenja. Iz ovog izvještaja se vidi da 5 od 10 predmeta imaju veću vrijednost prosječne ocjene nego prošle godine. To se naročito odnosi na porast prosječne ocjene iz historije (3,30 na 3,92), filozofije (3,67 na 4,26) te biologije (3,29 na 4,70). Kod ostalih izbornih predmeta je došlo do neznatnog pada vrijednosti prosječnih ocjena. Najveći pad u prosječnoj ocjeni su kod sociologije (4,52 na 3,20), BHS jezik (4,18 na 3,25), te hemije (sa 3,88 na 3,4). Značajno je napomenuti da su prosječne ocjene fizike i matematike u zadnje 2-3 godine veoma ujednačene (od 3,01-3,04 odnosno 4,08 – 4,09). Ekstremna situacija je kod geografije gdje se zadnje 4 godine pokazuje konstantan pad prosječne ocjene (od 4,01 do 2,82). Prosječna ocjena TOZ za period 2006-2019. je 3,75, a ove godine je 3,39 što je manje za za 9,6% od prosjeka.  Prosječna ocjena mature za period 2006 -2019 je 3,92, a ove godine je 3,44 što je, u odnosu na prosjek mature, manje za 12,24%.

Iz podataka navedenih u ovoj informaciji može se vidjeti da i dalje postoji velika razlika u prosječnim ocjenama mature u gimnazijama/gimnazijskim odjeljenjima TK. Podaci govore da se taj debalans stvara već nekoliko godina zbog slabih rezultata u istim školama TK. Ovo treba biti poticaj nadležnim da se pokrene pitanje analize kvaliteta rada u tim školama u odjeljenjima općih gimnazija, kao pitanje donošenja adekvatnih mjera za poboljšanje ovog neodrživog stanja.

Može se konstatirati i da raspodjela izbora učenika izbornih predmeta ide u prilog tvrdnji da se učenici opredjeljuju za izborna područja u skladu sa afinitetima i potrebama tržišta, jer je snažniji interes učenika za predmetnim grupama, koje podržavaju hod prema tehničkim i medicinskim usmjerenjima i zanimanjima. Već duži niz godina, ne stoji tvrdnja da se učenici opredjeljuju za „lakše“ predmete. I pored toga, u gimnazijama TK i dalje treba puno raditi na jačanju svijesti o pravovremenoj profesionalnoj orijentaciji, u skladu sa afinitetima i potrebama učenika i potrebama tržišta rada kako u zemlji tako i van nje.

Na kraju treba istaknuti i da gimnazije Gradačac, „Meša Selimović“ Tuzla i Srebrenik imaju najviše nadprosječnih ocjena. Te škole imaju težak zadatak da održe visok kvalitet, a ostale škole da definišu strategije za popravljanje rezultata na slijedećoj maturi.

Ostale odluke

Vlada je danas JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima „Sjeverna sinklinala“ i „Južna sinklinala“ koja se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija na period od trideset godina. Današnjom odlukom utvrđene su jednokratna i tekuća koncesiona naknada, kao i obaveza koncesionara da prije zaključenja Ugovora dostavi bankovnu garanciju u iznosu od 1.600.000,00 KM, od čega 400.000,00 KM se odnosi na jednokratnu, a 1.200.000,00 KM na tekuću koncesionu naknadu. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM Udruženju HO Međunarodni forum solidarnosti „Emmaus“ Doboj Istok na ime finansijske podršku u realizaciji projekta podrške migrantima na području Tuzle.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini. Radi se o materijalu koji je već ranije bio razmatran, a koji je u setu materijala povučen iz skupštinske procedure. Nakon što je prije petnaestak dana Vlada prihvatila i Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/19. godini, oba materijala će biti proslijeđena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila i Informaciju o stanju informacionog sistema finansijskog upravljana (ISFU). Radi se o trezorskoj aplikaciji, sistemu kojeg paralelno koristi deset kantonalnih ministarstava finansija sa pripadajućim budžetskim korisnicima od 2003. godine, te je u narednom periodu neophodno iznaći način za unaprjeđenje postojećeg sistema i prelazak na napredniju verziju sistema.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je danas sa Informacijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o zahtjevu privrednog društva “EEH – HIDROENERGIJA” d.o.o Gračanica za produženje roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad objekta minihidroelektrana na rijeci Spreči, u Donjoj Orahovici, Grad Gračanica, te do sada provedenom postupku dodjele koncesije u skladu sa potpisanim ugovorom. Vlada je ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da potpiše aneks ugovora o koncesiji sa produženjem roka izgradnje i puštanja u rad objekta minihidroelektrane za još godinu dana, odnosno do 03.11.2020. godine, uz upoznavanje koncesionara da dalje produženje ugovora neće biti moguće bez plaćanja godišnje koncesione naknade.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila akt Ministarstva finansija sa Zahtjevom načelnika Općine Lukavac za definisanje dinamike izmirenja obaveza Općine Lukavac prema Tuzlanskom kantonu po osnovu Presude Općinskog suda u Tuzli, te podržala međusobno izmirenje svih obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Lukavac po osnovu glavnog duga i zakonskih zateznih kamata.

Vlada je danas imenovala Komisiju za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2017. i 2018. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za prijem namještenika višeg referenta za informaciono-dokumentacione poslove, bazu podataka i arhivsko poslovanje, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, te privremeno imenovala novog predsjednika i članove Upravnog odbora ove javne ustanove. Vlada je razriješila prethodno imenovani Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, te privremeno, do okončanja konkursne procedure imenovanja novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, imenovala novi Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je privremeno imenovala predsjednika Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Tuzla.

____________________________

Odjeljenje za informisanje

/Samka A./

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje