Početna aktuelnosti Održana 23. Redovna sjednica Vlade TK

Održana 23. Redovna sjednica Vlade TK

1091
0
Podijeli

Dokazano državno vlasništvo nad zgradom „Soda So“

Zgrada „Soda So“ je u cijelosti uknjižena na Tuzlanski kanton, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pravnom statusu zgrade „Soda So“ u Tuzli. Naime, kako se u Informaciji navodi, sredinom decembra, Kantonalnom pravobranilaštvu je dostavljeno rješenje kojim je dozvoljena uknjižba Tuzlanskog kantona, kao dvotrećinskog suvlasnika na ovom objektu. Ovim činom potvrđene su i prethodne sudske odluke , te je definitivno potvrđen stav Vlade Kantona i Kantonalnog pravobranilaštva da predmetna nekretnina predstavlja državno vlasništvo i da Solana d.d. Tuzla nije titular vlasničkih prava na njoj. Imajući u vidu Odluku Nadzornog odbora i Skupštine društva Rudnik soli d.d. Tuzla, kojima je prenesen preostala jedna trećina suvlasničkog dijela na ovoj nekretnini sa Rudnika soli na Tuzlanski kanton, može se reći da je u ovom trenutku Tuzlanski kanton u zemljišnoj knjizi upisan faktički kao vlasnik sa dijelom od 1/1 na zgradi zv. Soda So. Imajući u vidu da je zgrada „Soda So“ sada u cijelosti uknjižena na Tuzlanski kanton, stječu se uslovi da se razmotri mogućnost rekonstrukcije i adaptacije njene obnove.

Naime, imajući u vidu da Vlada Tuzlanskog kantona za zakup poslovnih prostorija za kantonalne organe uprave izdvaja znatna sredstva, rekonstrukcijom navedene zgrade, obnovila bi se imovina Kantona, a ujedno bi se ostvarile enormne uštede u Budžetu TK-a.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo za prostornog uređenja i zaštite okolice i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da sagledaju mogućnost formiranja posebne stručne radne grupe ili angažovanja odgovarajuće stručne kuće za procjenu trenutnog stanja objekta zgrade „Soda So“ u Tuzli, te prijedloga za njenu moguću sanaciju i rekonstrukciju sa okvirnom procjenom potrebnih sredstava za tu namjenu, te o tome na odgovarajući način informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo privrede je zaduženo da, putem predstavnika državnog kapitala u Skupštini i Nadzornom odboru Rudnika soli dd Tuzla, iniciraju donošenje odgovarajuće odluke o povlačenju tužbenog zahtjeva Rudnika soli dd Tuzla i obustavi postupka koji se vodi pred nadležnim sudom protiv Tuzlanskog kantona u vezi sa suvlasničkim dijelom od 1/3 nad poslovnom zgradom „Soda So“ u Tuzli. Na kraju, Vlada je zatražila od Vlade Federacije BiH i Federalnog pravobranilaštva da povuku svoj zahtjev upućen Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli za upis Federacije BiH sa pravom vlasništva u dijelu 2/3 nad poslovnom zgradom „Soda So“ u Tuzli, i odustanu od drugih postupaka u tom smislu, obzirom da je predmetna stvar već riješena u korist Tuzlanskog kantona, čime se ne mijenja karakter državnog vlasništva nad tim objektom koji već duži niz godina koristi, a i u buduće će koristiti za potrebe Vlade i organa uprave Tuzlanskog kantona.

370.000,00 KM za razvoj poslovnih zona

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti  na 5 odluka kojim su odobrena sredstva jedinicama lokalne samouprave za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona. Ukupan iznos odobrenih sredstava je 370.000,00 KM. Gradu Tuzla su odobrene odobreno 64.316,00 KM, za realizaciju projekta „Izgradnja dijela južne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Kreka – sjever u Tuzli, sa pratećom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom“. Gradu Srebreniku je odobreno 67.500,00 KM za izgradnju anaerobnog biološkog uređaja za tretman fekalnih otpadnih voda u naselju Brezje – Poslovna zona Tinja Gornja, dok je Gradu Živinice odobreno 90.000,00 KM za Izgradnju kružne raskrsnice u poslovnoj zoni „Ciljuge 2“. Isti iznos (90.000,00 KM) je odobren i Gradu Gračanica za izgradnju dijela oborinskog kanala OKU3 u Radnoj zoni 1 – faza1, dok je za uspostavljanje funkcionalne poslovne zone „Bilalići“ Općini Teočak odobreno 58.184,00 KM.

Uskoro otvaranje beskamatne kreditne linije za privredne subjekte

Vlada je danas dala naloga za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o 1 milion KM, planiranih za subvencioniranje kamatne stope/profitne marže za kredite koji će biti plasirani privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona putem Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Spomenuti iznos sredstava biće transferiran na poseban namjenski depozit Vlade Tuzlanskog kantona kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo i odobravan periodično u skladu sa Ugovorom. Podsjećamo, realizacijom ovog projekta privrednim subjektima s područja Tuzlanskog kantona će biti na raspolaganju beskamatna kreditna linija ukupne vrijednosti 27.150.000,00 KM, pri čemu će maksimalni iznos pojedinačnog kredita biti do 2.000.000,00 KM. Obzirom na današnju odluku, za očekivati je da Banka kreditnu liniju otvori već krajem tekuće ili početkom slijedeće sedmice.

Prihvaćena Informacija o efektima ulaganja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“

Vlada je danas prihvatila Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“. Razlog za ovako kasno razmatranje ove informacije je činjenica da je prošlogodišnji javni poziv dosta kasno bio raspisan, te je realizacija projekata privrednih društava trajala i tokom 2019. godine. Informacija pruža  adekvatan  uvid  u  efekte  ostvarene realizacijom programa za 28 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima u ukupnom iznosu od 115.324,93 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2018. godini.

Na osnovu podataka u Informaciji može se zaključiti da su realiziranim programima ostvareni značajni rezultati koji su kao krajnji efekat imali novo zapošljavanje, unapređenje poslovanja, uvođenje inovacija u proizvodni proces, edukacija zaposlenih, transfer tehnologije,prilagođavanje radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmacija cjeloživotnog učenja i ulaganja u nova znanja i vještine, održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

Programom „Subvencija malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata“ za 6 korisnika je odobreno ukupno 17.930,00 KM. Implementacijom svojih projekata korisnici su ostvarili ciljeve programa koji se odnose na održivost, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća. Kroz program „Subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata“ za 14 obrtnika je plasirano ukupno 20.000,00 KM, a navedenim programom je ostvaren jedan od ciljeva koji se odnosi na održivost i razvoj obrta. U okviru programa „Subvencije javnim preduzećima“, a na osnovu pristiglih prijava odobrena su sredstva za 3 javna preduzeća u ukupnom iznosu od 20.394,93 KM. Realizacijom programskih aktivnosti ove institucije ostvareni su ciljevi programa koji se odnose na povećanje konkurentnosti, inovativnosti i poticanju transfera znanja i tehnologija. Subvencijom za podršku obrtničkim komorama odobrena  su  sredstva  za Obrtničku komoru TK u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM, čime su pomognute aktivnosti usmjerena na opstanak, razvoj i afirmaciju obrta i obrtničkih komora putem okupljajanja udruženja obrtnika u cilju promocije i jačanja obrtništva i srodnih djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje obrtnika za potrebe obrtništva. Istim iznosom sufinansirani su programi/projekti edukacije za pokretanje biznisa. Realizacijom programskih aktivnosti educirana je grupa od 71 mladih osobe za pokretanje vlastitog biznisa (poljoprivrednog obrta). Programom „Subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja“ odobrena su sredstava za ukupno 3 korisnika u iznosu od 47.000,00 KM. Programom je zaposleno 15 osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koji su najprije prošli edukaciju u Institutu za zavarivanje d.o.o. Tuzla.

315 hiljada KM za projekte od gradskog i općinskog značaja

Shodno Programu ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini, Vlada je danas odobrila ukupno 315.039,32 KM za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja. Za izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje Međunarodnog aerodroma Tuzla je odobreno 121.728,05 KM, za izgradnju kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za naselja Kovačevići, Krstac I, Mahmutovići I i Selimovići na području općine Sapna su odobrene 143.311,27 KM, a za pomoć općini Kladanj u finansiranju dospjelih, a neplaćenih obaveza po osnovu anuiteta za Ugovor o kreditu kojim je finansirana izgradnja vodovoda „Gluha Bukovica“ je odobreno 50.000,00.

Ostale odluke

Vlada je danas odobrila 50.000,00 KM Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ Sarajevo, na ime projekta izgradnje Roditeljske kuće u Tuzli, za smještaj djece oboljele od raka i njihovih porodica tokom liječenja i to za troškove stjecanja građevinske dozvole.

Obzirom da se Ministarstvu zdravstva obratio proizvođač lijekova i ponudio nižu cijenu za lijekove na A listi lijekova, kao i da su se stekli uslovi za vraćanje tri lijeka na Pozitivnu listu, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama, kako je navedeno, osigurana je niža cijena određenih lijekova te su na listu ponovno uvrštena tri lijeka potrebna pacijentima sa respiratornim oboljenjima.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Prethodnom odlukom odobrena su finansijska sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu od 990.000,00 KM, ali samo za usluge koje su pružene na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Donesenom dopunom odluke, obzirom da je Tuzlanski kanton osnivač i Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, omogućeno je finansiranje pružanja zdravstvenih usluga neosiguranim licima i u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u entitet Republika Srpska omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama – domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona tokom 2020. godine i utvrđuju izvori finansiranja tih prava.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2019. godinu. Radi se o realizaciji Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona. Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju ovim Programom iznosi 3.450.000,00 KM, a radi se o bespovratnim sredstavima koja će se dodijeliti ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u 2019.godini, a na ime pokrića povećanih tekućih rashoda poslovanja uslijed primjene novog Kolektivnog ugovora na području Tuzlanskog kantona. Cilj Programa je osigurati potrebna sredstva za obezbjeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za zaključivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sporazum će se zaključiti između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Univerzitet u Tuzli. S tim u vezi Vlada je dala i saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem najviše 15 asistenata/viših asistenata u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana, po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kojom se odobrava 6.714,52 KM Općini Sapna za Mjesnu zajednicu Skakovica, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, a za izgradnju konaka manastira sv. proroka Jeremije u Rožaju.

Vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla i Školskom odboru Javne ustanove Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla, za uklanjanje zgrade muzičke škole na adresi Ul. Ludvika Kube 1 u Tuzli. Radi se o jednom u nizu koraka kojima se stvaraju preduslovi za uklanjanja postojećeg objekta i izgradnje novog školskog objekta za potrebe smještaja spomenutih škola.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o odobrenim kreditnim sredstvima privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Radi se o projektu koji je realiziran u saradnji sa Sparkasse bankom u okviru kojeg je privrednicima u proteklom periodu na raspolaganje stavljeno ukupno 25,1 miliona KM kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 4,2% od čega je Kantonalna vlada subvencionirala 3% kamatne stope. Kako se u Informaciji navodi, u prethodnom periodu plasirano je plasirano je ukupno 73 kredita u ukupnom iznosu od 25,1miliona KM, a 6 klijenta je iz „ličnih razloga“ odustalo od kredita.

Također Vlada je danas odobrila 491.720,44 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Ova Odluka se odnosi na raspodjelu sredstva od 1,1 milion KM, odnosno njegov proporcionalni dio u 2019. godini.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Prema Izvještaju, zaključno sa 30.11.2019.  godine  ukupno  je  registrovano 48 investicionih poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu,  dok  je  30.06.2019. godine bilo registrovano 16 poticaja, a u istom periodu 2018. godine je bilo registrovano 15 poticaja.  Za 48 investicionih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija planiran je iznos od 28.602.069,3 1 KM, dok je iznos od 22.481.340,65 KM bio planiran za realizaciju 46 investicionih projekata  u  prethodnoj 2018. godini iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo  će  i  dalje  nastaviti  sa  ažuriranjem  liste  poticaja  i  predlagati  izmjene zakonskog i regulatornog okvira u cilju poticanja različitih nivoa vlasti na aktivnosti usmjerene ka poboljšanju sistema poticaja, a time i unapređenja poslovnog ambijenta.

Vlada je danas usvojila Operativni/akcioni plan 2020-2022. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina.

Vlada je danas odobrila 1.500,00 KM društvu „Hrvatski dom“ Tuzla, 2.500,00 KM Udruženju građana Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu Tuzla, 6.000,00 KM Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ i 20.000,00 KM Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima „Preporod“ na nivou Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Također, odobreno je 5.000,00 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, radi realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima.

Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM Udruženju doktora medicine anesteziologa i reanimatologa u Federaciji Bosne i Hercegovine na ime refundacije troškova organizacije Prvog simpozija anesteziologa i reanimatologa u FBiH sa međunarodnim učešćem, koji se održao u Tuzli od 01. do 03. novembra 2019. godine.

Također Vlada je, u skladu sa Odlukom o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu odobrila 3.000,00 KM Univerzitetskom kulturno umjetničkom društvu „Zvonko Cerić“ za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Obilježavanje 40. godišnjice rada i postojanja Univerzitetskog kulturno – umjetničkog društva „Zvonko Cerić“ Tuzla.

Vlada je danas odobrila 24.000,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – akademijske nagrade članovima ANUBiH predstavnicima Tuzlanskog kantona u 2019. godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila novčana sredstva Ministarstvu finansija u svrhu izvršenja Presude Kantonalnog suda u Tuzli, odnosno Presude Općinskog suda u Tuzli, po tužbi DD „Komunalno“ Živinice u stečaju.

Vlada je danas donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.  U svrhu nabavke kompjutera, za JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla 2.692,30 KM je dodijelila holandska škola De Sterrenwacht iz Hellevoetsluisa.

Također Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Najaktivniji čitalac“, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla 74,06 KM je dodijelila Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo.

Današnjom odlukom Vlada je Javnom preduzeću „Komunalac“ d.d. Kladanj, dodijelila koncesiju za zahvatanje vode sa izvorišta „Gluha Bukovica“, na više lokacija, a u cilju snabdijevanja vodom za piće općine Kladanj. Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog za povrat sredstava u budžet Grada Tuzla. Radi se o sredstvima koja je utvrdila Komisija za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2017. i 2018. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla, a radi se o ukupnom iznosu od 13.349,87 KM, odnosno 8.743,14 KM za 2017. godinu i 4.606,73 KM za 2018. godinu.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog konkursa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Također Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da izvrši prijem jednog državnog službenika, pomoćnika ministra za materijalno-finansijske i opće poslove u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove MUP TK-a.

Radi bolje iskorištenosti sredstava, a obzirom da su se tokom nabavki roba i usluga ostvarile i određene uštede, Vlada je danas donijela odluke o izmjenama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”. Radi se o izmjenama odluka koje se tiču odobravanja sredstava za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Općinski sud u Banovićima, Općinski sud u Srebreniku i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća.

________________________

Odjeljenje za informisanje

/Samka A./

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje