Početna aktuelnosti Održana 59. redovna sjednica Vlade TK

Održana 59. redovna sjednica Vlade TK

913
0
Podijeli

60,5 miliona KM beskamatnihkreditnih sredstava za privredu Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je novih 60,5 miliona KM izuzetno povoljnih, beskamatnih kreditnih sredstava za privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, Vlada je danas proglasila najpovoljnijom ponudu UNICREDIT BANK DD MOSTAR, koja je dostavljena po Javnom pozivu za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona. Za subvencioniranje kamatne stope Vlada je osigurala 2,1 milion KM.

Ukupno raspoloživi kreditni iznos podijeljen je po vrsti djelatnosti kojom se privredni subjekti bave. Tako će za privredne subjekte sa proizvodnom djelatnošću biti raspoloživo ukupno 26,1 milion KM, za privredne subjekte trgovinske djelatnosti 23,5 miliona KM, a za privredne subjekte uslužne djelatnosti 10,1 milion KM.

Ponuda banke podrazumijeva visinu kamatne stope od 2,95%, uz troškova obrade kredita od 0,29 %, pri čemu je rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period do 12 mjeseci. Imajući u vidu da je Vlada predvidjela da subvencionirakamatnu stopu do 3%, to znači da će privredni subjekti na raspolaganju imati beskamatna kreditna sredstva.

Novim zakonom kvalitetnije zaštititi kulturnu baštinu

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuju se dobra kulturne baštine podjela dobara baštine, postupak zaštite dobara baštine, korištenje i namjena dobara baštine, prava i obaveze vlasnika dobra baštine, subjekti zaštite dobara baštine, finansiranje zaštite dobara baštine, nadzor nad primjenom zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za zaštitu dobara baštine na području Tuzlanskog kantona. U smislu ovog zakona, kulturna baština je zbir svih vrsta materijalnih i nematerijalnih dobara baštine Kantona koja se odlikuju: naučnim, umjetničkim, obrazovnim, historijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim i drugim značajem, bez obzira gdje se nalaze i u kojem su obliku vlasništva, uključujući i njihovo prirodno okruženje.

Imajući u vidu da se trenutno zaštita i korištenje kulturne baštine na području Tuzlanskog kantona vrši primjenom odredaba zakona koji su stari više od 30 godina, novim Zakonom nastoje se prevazići nejasnoće i određene prepreke koje su nastupile kroz vremensku distancu, tehničko – tehnološki napredak i promjene državnog uređenja u proteklom periodu.

 Realizacija projekata podrške povratku prognanih

S ciljem realizacije projekata održivog povratka Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, donijela više odluka o odobravanju sredstava gradovima i općinama. Gradu Gradačac Vlada je odobrila 14.800,00 KM za MZ Rajska, kao učešće u izgradnji ograde i kućica za rezervne igrače na stadionu „Vahid Hodžić“ u MZ Rajska.Za sanaciju izvorišta i dijela vodovodne mreže pitke vode u Mjesnoj zajednici „Baljkovica“,Općina Sapna odobreno je 10.800,00 KM. Općini Teočak je odobreno 16.500,00 KM za rekonstrukciju dječjeg igrališta Meraja i prostorije za omladinu u zgradi MZ-e Bilalići-Uzunovići, a 9.500,00 KM je odobreno OpštiniModričaza MZ Tarevci, kao pomoć u realizaciji projekta investicionih ulaganja u finalne radove na izgradnji poslovnih proizvodnih objekata u Agro-biznis centru Tarevci.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za prvih šest mjeseci tekuće godine. Na osnovu prikazanih pokazatelja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, može se nedvosmisleno zaključiti da je ova Uprava, i pored brojnih ograničenja i barijera za realizaciju planiranih aktivnosti, u potpunosti izvršila sve planirane aktivnosti. Izvršeno je 7.807 inspekcijskih nadzora, odnosno procenat izvršenja iznosi 117,5%. Ovaj procenat bi bio daleko veći da su u suradnji sa FUZIP Sarajevo vršeni pojačani inspekcijski nadzori radi suzbijanja „rada na crno“ i kontrole izdavanja fiskalnih računa, a što se, prije svega, nije desilo zbog novonastale COVID-19 epidemiološke situacije, te i zbog činjenice da su zaposlenici Uprave stariji od 60 godina, zbog rizika obolijevanja od virusa COVID-19, upućivani na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019. godine, kao i prvog dijela godišnjeg odmora za 2020. godinu.

Danas donesenom Odlukom o usklađivanju politika u oblasti državne službe, Kantonalna vlada je izrazila opredjeljenje da učestvuje u procesu usklađivanja politika u oblasti državne službe federalnog i kantonalnog nivoa, odnosno u utvrđivanju principa koji bi bili definisani federalnim zakonom, uz mogućnost da kantoni donesu svoje zakone, odnosno da zakone koji su na snazi usklade sa principima utvrđenim federalnim zakonom.

Vlada je danas donijela Programraspodjele sredstava za pomoć vjerskim zajednicama za 2020. godinu.Ukupna visina sredstava utvrđenih ovim programom iznosi 180.000,00 KM, od čega je Islamskoj zajednici u BiH-Muftijstvotuzlansko predviđeno 80.000,00 KM, Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan„Sv. Petra i Pavla“ Tuzla 45.000,00 KM, Vrhbosanskoj nadbiskupiji Župa Sv. Ivan Krstitelj, Živinice 5.000,00 KM, te Srpskojpravoslavnoj crkvi-Crkvena opštinatuzlanska 50.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o baznoj stanici BH Telecoma DD Sarajevo- direkcija Tuzla, a koja je locirana na poslovnoj zgradi SODA SO u Tuzli, te je saglasna da Ured za zajedničke poslove u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa BH Telecom DD Sarajevo – Direkcija Tuzla, zaključi Ugovor o zakupu prostorija na vrhu zgrade SODA SO za potrebe bazne stanice BH Telecom, uz mjesečnu zakupninu.

S ciljem usklađivanja sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu Vlada je danas dala saglasnost na izmjene programa raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliceza 2020. godinu.

Vlada je danasutvrdila osnovice za obračun plaća uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, kao i visinu naknade za ishranu za mjesec august 2020. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona je stavila van snage ranije donesenu Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“, te donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika.

Vlada se na današnjoj sjednici upoznala sa Izvještajem Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te zadužila Ministarstvo finansija da u roku od 15 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Prijedlog mjera radi prevazilaženja osnova za mišljenje s rezervom.

Vlada je danas odbila da prihvati Izvještaj o radu JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2019.godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavnai saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, kao i Ministarstvu finansija za prijem namještenika,višeg referenta za poslove obračuna plaća u radni odnosna neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio–televizija Tuzlanskog kantona. Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirele IbrahimovićMehanović na poziciju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te imenovala člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje