Početna aktuelnosti JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) paketa za uzgoj...

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) paketa za uzgoj jagoda uz sufinansiranje

165
0
Podijeli

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Grada Živinice koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:
1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog
zemljišta pogodnog za proizvodnju jagodičastog voća, a koje se nalazi u neposrednoj
blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
3. da ima mogućnost navodnjavanja zemljišta,
4. da sufinansira 20% od nabavne cijene paketa
5. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti proizvodnje jagodičastog voća u trajanju
od dva dana.
6. prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodnih 5 godine nisu ostvarili
pravo na dobijanje paketa za proizvodnju jagodičastog voća.
Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
a) pogodnost vlastitog zemljišta za proizvodnju jagoda i mogućnost navodnjavanja
(utvrđuje Komisija za dodjelu na licu mjesta), 1-3 boda,
– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
– dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
– jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.
Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno
za proizvodnju jagode (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za
navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.
b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
• podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4
boda,
– od 0-3 god. 1 bod,
– od 3-6 god. 2 boda,
– od 6-10 god. 3 boda,
– više od 10 god. 4 boda,
– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih
osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji
nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
• mlade osobe životne dobi do 35 godina – 5 bodova,
• ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda
• socijalni aspekt -nema primanja-7 bodova
• socijalni aspekt-minimalna primanja po članu do 100,00 KM -6 bodova
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,
• socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,
• socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.
• žene koje su glava porodice – 2 boda
Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju
status mlade osobe i žene.
Potrebna dokumentacija za dodjelu paketa mora biti originalna ili ovjerena:
1. obrazac za prijavu na Javni poziv
2. kopija lične karte,
3. ovjerena kućna lista,
4. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje, a u slučaju da se ne
vodi na birou uvjerenje od porezne ispostave Živinice da nije porezni obveznik.
5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje
a u slučaju da se ne vodi na birou uvjerenje od porezne ispostave Živinice da nije porezni
obveznik
6. dokaz o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (platne liste za posljednja tri
mjeseca, ček od penzije, i slično).
7. vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za podizanje jagode (kopija
Posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu zemljišta sa posjedovnim listom za to zemljište,
8. ovjerena izjava da će korisnik dobiveni paket zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od
potpisivanja Ugovora,
9. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na
donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke paketa jagode od grada, ministarstva,
humanitarnih i drugih organizacija,
10. da sufinansira 20% od nabavne cijene paketa
11. Ovjerena izjava da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti jagodičaste
proizvodnje u trajanju od dva dana,
V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA PAKETA
Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode putem
sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 1 predstavnik “Caritas Švicarske” i 2 predstavnika Grada Živinice.
Zadatak Komisije za dodjelu paketa za proizvodnju jagode je:
• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog
poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu
utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Gradonačelniku.
Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli i službenoj web stranici Grada
Živinice.
NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu paketa obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od
dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu šalter sale i web stranici Grada
Živinice
Zahtjev sa traženom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na pisarnicu Grada Živinice sa
naznakom „Za javni poziv za dodjelu paketa za proizvodnju jagoda uz sufinansiranje“.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog
informisanja (RTV Živinice) web stranici kao i na oglasnoj tabli Grada Živinice.
Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i
trezor Grad Živinice, ili na broj telefona 035 743-301, 035-743-343 svakim radnim danom
od 08:00-15 30 časova.

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje