Početna aktuelnosti Konstituiranje Gradskog vijeća Živinice – šta Poslovnik kaže

Konstituiranje Gradskog vijeća Živinice – šta Poslovnik kaže

227
0
Podijeli

II ORGANIZACIJA GRADSKOG VIJEĆA
1. Konstituisanje Gradskog vijeća
Član 14.
(1) Gradsko vijeće je jednodomno.
(2) Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima i tajnim glasanjem na način određen zakonom.
(3) Gradsko vijeće, u skladu sa Statutom, ima 31 vijećnika.
Član 15.
(1) Prva – konstituirajuća sjednica novoizabranog Gradskog vijeća, na kojoj se vrši
verifikacija mandata Gradskih vijećnika, održava se, najkasnije, 30 dana nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate.
(2) Prvu sjednicu novoizabranog Gradskog vijeća saziva predsjedavajući Gradskog vijeća, odnosno jedan od zamjenika predsjedavajućeg, ranijeg saziva Gradskog vijeća, a
njom predsjedava najstariji vijećnik novog saziva sve do izbora predsjedavajućeg Gradskog vijeća u novom sazivu.
(3) Ukoliko predsjedavajući, odnosno jedan od zamjenika predsjedavajućeg, ranijeg saziva, ne sazovu sjednicu Gradskog vijeća, u propisanom roku, sjednicu će sazvati najstariji vijećnik novoizabranog Gradskog vijeća, a u izuzetnim slučajevim onaj vijećnik kojeg za sazivanje pismeno predloži 1/3 (jedna trećina), a odobri natpolovična većina novoizabranih vijećnika.
(4) Uz poziv za konstituirajuću sjednicu, predsjedavajući, odnosno jedan od zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća iz ranijeg saziva, odnosno najstariji član novoizabranog Gradskog vijeća dužan je dostaviti i prijedlog dnevnog reda ove sjednice.
Član 16.
Predsjedavajući prve sjednice predočava Gradskom vijeću izvještaj Izborne komisije Bosne i Hercegovine o ovjeri mandata kandidatima koji su dobili vijećnički mandat.
Član 17.
(1) Vijećnici sa ovjerenim mandatom preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave
(2) Tekst svečane izjave glasi:
„Obavezujem se da ću povjerenu dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Ustava države Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Tuzlanskog kantona, zakona Bosne i Hercegovine, zakona Federacije Bosne i Hercegovine, zakona Tuzlanskog kantona, Statuta grada Živinice i drugih akata ovog Gradskog vijeća, da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda,
ravnopravnost naroda i građana i razvoj demokratije u najboljem javnom interesu svih  građana grada Živinice, te da ću predano obavljati povjerene zadatke u cilju razvoja i napretka grada Živinice, Tuzlanskog Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.”
(3) Svečanu izjavu dužni su, pred Gradskim vijećem, dati i potpisati i svi vijećnici sa naknadno dodijeljenim mandatima.
Član 18.
(1) Poslije davanje svečane izjave vrši se izbor članova Komisije za izbor, imenovanje i administrativna pitanja.
(2) Komisija za izbor, imenovanje i administrativna pitanja, uz prethodne konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, koalicija i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Gradskom vijeću, predlaže kandidate za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća.
(3) Prijedlog za izbor predsjedavajućeg i zamjenike predjsedavajućeg Gradskog vijeća podnosi se pismeno predsjedavajućem najkasnije 24 sata prije početka sjednice.
(4) Kandidate za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća predlažu predsjednici klubova političkih stranaka, koalicija, odnosno neovisnih vijećnika u
Gradskom vijeću, a može ga podnijeti i svaki vijećnik Gradskog vijeća pojedinačno.
(5) Prilikom predlaganja kandidata za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća osigurat će se u najvećoj mogućoj mjeri ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te ravnopravnost spolova.
Član 19.
(1) Gradsko vijeće ima predsjedavajućeg i 2 (dva) zamjenika predsjedavajućeg, po mogućnosti iz različitih konstitutivnih naroda.
(2) Mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg traje 4 (četiri) godine, a mogu biti razrješeni dužnosti i prije isteka mandata.
Član 20.
(1) Izbor predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća, vrši se u pravilu tajnim glasanjem, u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom, ukoliko drugačije ne odredi Gradsko vijeće.
(2) Rezultate glasanja utvrđuje Komisija za izbor, imenovanje i administrativna pitanja.
(3) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća izabrani su ukoliko dobiju natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja gradskih vijećnika.
(4) Ako je predloženo više kandidata, a ni jedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
(5) Ukoliko i u ponovljenom glasanju ni jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se cijeli izborni postupak.
(6) Predsjedavajući Gradskog vijeća svoju funkciju obavlja profesionalno ili volonterski, o čemu se u pisanoj formi izjašnjava prije glasanja, a što se utvrđuje odlukom Gradskog vijeća.
(7) Zamjenici predsjedavajućeg svoju funkciju obavljaju volonterski.
Član 21.
Nakon izbora, predsjedavajući Gradskog vijeća preuzima dalje rukovođenje sjednicom Gradskog vijeća.
Član 22.
Izbor radnih tijela Gradskog vijeća, čiji se broj, naziv, sastav i nadležnosti utvrđuju ovim Poslovnikom, vrši se na prvoj narednoj sjednici Gradskog vijeća.

… stoji u POSLOVNIKU O RADU GRADSKOG VIJEĆA ŽIVINICE usvojenoma na osnovu člana 8. Statutarne odluke o organizaciji grada Živinice i u skladu sa Zakonom o gradu Živinice (“Službeni glasnik Grada Živinice “broj 1/19), na sjednici održanoj dana 17.07.2019. godine.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje