Početna Uncategorized
378
0
Podijeli

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje
PONOVLJENI JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona
I Korisnici prava po ovom Konkursu
(1) Pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova
njihove porodice ( u daljem tekstu: sredstva) po ovom ponovljenom javnom pozivu ima lice iz člana 1.
Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (u daljem tekstu: Zakon), odnosno:
članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratni vojni invalid; dobitnik ratnih
priznanja i odlikovanja; demobilisani branilac, mirnodopski vojni invalid, kao i članovi porodice
ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i
demobilisanog branioca (u daljem tekstu: kandidat), a koja se nalaze u evidenciji JU Službe za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).
(2) Samozapošljavanje podrazumjeva zapošljavanje radi pokretanja nove privredne djelatnosti.
II Planirana sredstva
(1) Ukupno planirana sredstva za samozapošljavanje iznose 390.000,00 KM, a dodjeljivat će se
kao grant u visini do 10.000,00 KM.
III Uslov za dodjelu sredstava
Pravo na dodjelu sredstava po ovom ponovljenom javnom pozivu ima kandidat pod uslovom
da:
a) je prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposlena osoba neprekidno i neposredno duže od 30
dana prije objavljivanja ovog javnog poziva i koji bi koristeći dodijeljena sredstva obavljao vlastitu
djelatnost i
b) je u roku iz tačke a) ovoga člana registrovao privredno društvo ili obrt, ili je u toku registacija
privrednog društva ili obrta.
IV Ograničenje prava na dodjelu sredstava za samozapošljavanje
(1) Pravo na dodjelu sredstava po ovom ponovljenom javnom pozivu nema kandidat koji:
a) je u ranijem periodu koristio bespovratna sredstva, odnosno kredite za samozapošljavanje
/zapošljavanje iz sredstava Budžeta,
b) je u ranijem periodu koristio bespovratna sredstva, odnosno kredite na samozapošljavanja.zapošljavanje u skladu sa programima Službe,
c) ima neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa,
d) bi izvršio registraciju djelatnosti koja spada u oblast priređivanja igara na sreću,
e) bi izvršio registraciju djelatnosti na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama (TR
butik),
f) bi izvršio registraciju pružanja ugostiteljskih usluga iz skupine „barovi“ vrste „caffe bar“,
odnosno pripreme i usluživanja pića i
g) je u periodu od momenta objavljivanja javnog poziva pa do potpisivanja ugovora zasnovao
radni odnos kod drugog poslodavca.
(2) Kandidat iz tačke I ovog Javnog poziva, sredstva za samozapošljavanje može koristiti
samo jednom i isti se ne može pojavljivati za dodjelu novih sredstava za samozapošljavanje po novim
javnim pozivima Ministarstva, niti to može član njegovog porodičnog domaćinstva.
(3) Pod članom porodičnog domaćinstva, u smislu stava (2) ovog člana, podrazumjeva se:
bračni drug, očuh, maćeha, usvojitelj, staratelj, djeca i roditelji, unučad bez roditelja, braća i sestre, ako
žive u zajedničkom domaćinstvu.
V Kriteriji za dodjelu sredstava za samozapošljavanje
Lista kandidata se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog po osnovu sljedećih
kriterija:
a) vrsta djelatnosti,
b) branilački status podnosioca zahtjeva,
c) stepen vojnog invaliditeta,
d) priznanja i odlikovanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS
BiH) i
e) dužina prijave na evidenciji Službe.
VI Prioritet za dodjelu sredstava za samozapošljavanje
Ukoliko na preliminarnoj rang listi, dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova,
prednost kod dodjele sredstava ima kandidat koji je duže prijavljen na evidenciji Službe, odnosno u
slučaju iste dužine prijave na evidenciji prioritet se utvrđuje sledećim redoslijedom:
a) član porodice šehida poginulog branioca,
b) ratni vojni invalid prema većem procentu invaliditeta,
c) dobitnik priznanja i odlikovanja prema vrsti priznanja i
d) demobilisani branilac prema dužini učešća u OS BiH.
VII Način isplate odobrenih sredstava
(1) Sredstva odobrena kandidatu za samozapošljavanje mogu se isplatiti tek kada kandidat
potpiše ugovor kojim se obavezuje da će ista utrošiti namjenski prema podnesenom zahtjevu.
(2) Ugovor iz stava (1) zaključuje se na period od najmanje 24 mjeseca.
(3) Sredstva odobrena za samozapošljavanje isplaćuje se kandidatu jednokratno ili u više rata
prema dostavljenom predračunu ili računu za plaćanje registracije, nabavku osnovnih sredstava za rad,
nabavku opreme, alata, repromaterijala i dr..
(4) Sredstva odobrena za samozapošljavanje ne mogu se koristiti za: plaće, plaćanje poreza i
doprinosa iz plaća, zakupninu prostora, režijske troškove (struja, voda, PTT, gorivo itd), kupovinu
opreme, alata ili bilo kakva kupovina od lica sa kojim je u krvnom srodstvu u pravoj liniji.
(5) U realizaciji odobrenih sredstava korisnici prava 20% sredstava, od ukupog odobrenog
iznosa, mogu koristiti za ostale troškove koji nisu navedeni u stavu (3) ove tačke.
VIII Obaveze kandidata koji se samozapošljava
(1) Kandidat koji se samozapošljava dužan je vršiti redovan obračun i uplatu poreza i
doprinosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.
(2) U slučaju prestanka rada registrirane djelatnosti po osnovu koje je kandidat ostvario pravo
na sredstva, dužan je u roku od tri dana od dana prestanka rada, o tome obavijestiti Ministarstvo.
(3) Ako nastupe okolnosti uslijed kojih dođe do prestanka obavljanja registrirane djelatnosti,
kandidat koji se samozapošljava je dužan u roku od 30 dana od dana prestanka registrirane djelatnosti,
Ministarstvu vratiti iznos sredstava za period za koji nije dostavio pravdanje u skladu sa Odlukom o
utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja
povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.IX Potrebna dokumentacija u svrhu samozapošljavanja
Uz zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja, kandidat je obavezan
priložiti sledeću dokumentaciju:
1. PRILOG
Popis potrebne dokumentacije
uz zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA
branilaca i članova njihovih porodica
Redni
broj:
Naziv dokumenta Organ koji ga izdaje dokument
(1) Dokaz da je prijavljen na evidenciju Službe za
zapošljavanje neprekidno i neposredno duže od 30
dana prije objavljivanja javnog poziva (original ili
ovjerena fotokopija)
JU Služba za zapošljavanje
(2) Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog
organa odakle se jasno može utvrditi da je obrt
registriran i oblik vođenja djelatnosti ili dokaz da je
u toku postupak registracije (original ili ovjerena
fotokopija)
Nadležni gradski/općinski organ
(3) Poslovni program za obavljanje djelatnosti (ANEX
V priloga)
Ministarstvo za boračka pitanja TK
(4) Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji:
(original ili ovjerena fotokopija)
a) za korisnika prava u statusu, PŠ-PB poslednje
rješenje na snazi,
b) za korisnika prava u statusu RVI:
1. poslednje rješenje na snazi
c) za korisnika prava u statusu DB:
1. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH,
d) za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog
priznanja i odlikovanja:
1. poslednje rješenje na snazi
e) lica u statusu djeteta i supružnika korisnika
prava:
1. poslednje rješenje na snazi,
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH
3. izvod iz matične knjige rođenih i
vjenčanih i
f) lice u statusu udove supružnika korisnika
prava:
1. poslednje rješenje na snazi,
2. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH
3. izvod iz matične knjige rođenih i
vjenčanih i
Gradska/općinska služba nadležna za
boračko invalidsku zaštitu (tč.a)
Gradska/općinska služba nadležna za
boračko invalidsku zaštitu (tč.1)
Grupa za pitanja iz oblasti vojne
evidencije (tč.1)
Gradska/općinska služba nadležna za
boračko invalidsku zaštitu (tč.1)
Gradska/općinska služba nadležna za
boračko invalidsku zaštitu (tč.1)
Grupa za pitanja iz oblasti vojne
evidencije (4. ovjerena izjava sa dva svjedoka da nije
stupio/la vanbračnu zajednicu
(5) Uvjerenje postojanju / nepostojanju duga po
osnovu javnih prihoda
Porezna uprava F BiH
Ispostave porezne uprave
Grada/općine
(6) Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje da nije
koristio sredstva za samozapošljavanje
JU Služba za zapošljavanje
(7) Ovjerena izjavu pod materijalnom i moralnom
odgovornošću da kandidat po ovom Javnom pozivu
neće koristiti i sredstva po Programima drugih
ministarstava TK za poticaj samozapošljavanja i
Programa Javne ustanove “Službe za
zapošljavanje” TK, a koji se odnosi na podsticaj
samozapošljavanja
Nadležna služba Grada/općine ili
notar
(8) Ovjerena izjavu pod materijalnom i moralnom
odgovornošću o početku realizacije Programa, u
roku od 30 dana od momenta potpisivanja Ugovora
Nadležna služba Grada/općine ili
notar
(9) Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će
djelatnost obavljati najmanje 24 mjeseci
Nadležna služba Grada/općine ili
notar
Napomena: Izjave iz tačke 7), 8) i 9) podnosilac zahtjeva može dati na jednoj ovjerenoj
ispravi.
X Rokovi za podnošenje zahtjeva

1) Prijava na ponovljeni javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se putem Ureda
za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana
od dana objavljivanja javnog poziva.
(2) Obrazac jednoobraznog zahtjeva zainteresovani kandidat može preuzeti na/u:
 web-stranici Ministarstva,
 Ministarstvu i
 općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu.
Popunjeni obrazac jednoobraznog zahtjeva sa svim prilozima predaje se putem pošte ili na
pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvo za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57., 75 000 Tuzla
[sa naznakom]
”Prijava na ponovljeni javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu
samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice“
Javni poziv je otvoren počev od 27.09.2021. godine do 12.10.2021. godine.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje