Početna aktuelnosti Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

391
0
Podijeli

Predložene mjere za poboljšanje stanja u oblasti obrazovanja

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona. Informacija predlaže opće mjere, razvrstane u kratkoročne i dugoročne, razvrstane po resornim nadležnostima, a očekuje se da će prilikom njihove realizacije dolaziti i do raznih zaključaka u smislu potrebe za provođenjem i drugih mjera koje sada nisu mogle biti predložene. Također, Informacija predviđa i rokove za provođenje predloženih mjera. Radan grupa je stava da postoje prioritetne mjere koje je neophodno provesti do početka školske 2023/2024. godine, a radi se o mjerama uspostave fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata (video nadzor). S tim u vezi Ministarstvo obrazovanja i nauke treba što prije Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona predložiti izmjene postojećih zakona u smislu stvaranja pravnog osnova za realizaciju ovih mjera. Također, Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da odmah poduzme radnje i aktivnosti u cilju realizacije mjere jačanja kontrole/nadzora ulaska i izlaska u objekte škole, stvaranjem pravnog osnova za uspostavljanje  fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata.Ovu mjeru je neophodno realizovati do početka školske 2023/2024. godine, a u tom smislu je i Vlada Tuzlanskog kantona poduzela određene radnje u cilju obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Evidentno je da su neke od mjera predložene istovremeno iz različitih resora, a što ukazuje da su to izuzetno važne mjere, jer su se kao takve nametnule svim sudionicima procesa. Jedna od takvih mjera je i formiranje interresornih stručnih/mobilnih timova na području općina/gradova koji bi radili na prevenciji vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, a sastojali bi se od predstavnika obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije i slično. Predlaganje ovakve mjere od strane svih sudionika jasno podcrtava porast svijesti o potrebi međusektorskog djelovanja, odnosno da nije dovoljno da svaki resor djeluje unutar svojih nadležnosti, nego je potrebno da se konačno ostvari sinergija u djelovanju radu postizanja boljih efekata. Da bi se formirali ovakvi timovi neophodno je obezbijediti odgovarajući pravni osnov, a što može biti složeno pitanje jer se radi o različitim resorima sa različitim propisima. Pored toga, za nadzor nad radom ovakvih timova, kao i za pružanje adekvatne pomoći i podrške istim, potrebno je odrediti i tijelo koje će imati nadzornu i koordinirajuću ulogu. Imajući trenutno stanje u društvu, formiranju ovakvih timova je potrebno pristupiti što prije, a ova mjera treba da ima kontinuirani karakter, jer jedino na takav način može ostvariti svoju svrhu, navodi se u Informaciji.

Skoro 2,2 miliona KM za sanaciju šteta na regionalnoj putnoj infrastrukturi

Zbog prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, izazvane nedavnim poplavama, a koje su pokrenule i brojna klizišta, te oštetile određene dionice regionalnih cesta, zapušile ili uništile odvodne kanale, a u cilju otklanjanja nastalih oštećenja Vlada je danas dala saglasnost na Izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu. Ovim izmjenama projekti koji su bili planirani, a za koje postoji velika vjerovatnoća da se neće moći raditi zbog problema u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa i pribavljanju potrebne dokumentacije, su zamijenjeni projektima neophodne sanacije dionica oštećenih navedenim poplavama.

Bolja iskorištenost planiranih sredstava i proširenje obuhvata socijalne zaštite

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.Nakon detaljno sačinjene analize prava koja ostvaruju nezaposlene i zaposlene majke porodilje, utvrđeno je da je opravdano ukidanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje, budući da je prethodnim izmjenama Zakona zaposlenim majkama porodiljama omogućeno da, pored naknade umjesto plaće, ostvaruju pravo na dodatnu novčanu pomoć dok su na porodiljskom odsustvu, kao što je i nezaposlenim majkama porodiljama omogućeno da ostvaruju pravo na novčanu pomoć i pravo na dodatnu novčanu pomoć, odnosno da ostvaruju mjesečna primanja u iznosu od 996,00 KM najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Također izmjenama zakona se dosadašnji termin „djeca“ zamjenjuje terminom „lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju“, čime se omogućava da ove osobe, bez obzira na godine starosti, nastave konzumirati prava na subvenciju troškova prijevoza. Ovo pravo konzumirali su učenici i studenti iz porodica korisnika stalnenovčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu, oboljeli od celijakije, TBC,leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, kao i djeca i lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Osim navedenog ovim se vrši i raspodjela rebalansom budžeta dodatno osiguranih 300.000 KM za novčanu pomoć licima sa smetnja u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Nastavak uspješne saradnje sa prekograničnim partnerima

U svrhu finaliziranja aplikacije za Projekat „SMART STEP“, a kojim bi se apliciralo na Prvi objavljeni poziv u okviru EU/IPA INTERREG CBC Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027., Vlada je danas dala saglasnosti na Izjavu projektnog partnera,  Pred-ugovor o partnerstvu između projektnih partnera Udruženja Centar za razvoj i podršku Tuzla, Vlade Tuzlanskog kantona, Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska) i Brodsko-posavske županije (Hrvatska) i ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpiše navedene dokumente. Projekat “SMART STEP” ima za svrhu jačanje institucionalnih, prostornih i ljudskih kapaciteta za energetsku tranziciju privrede. Uz niz edukativnih procesa i prekograničnih susreta aktivnosti trebaju biti realizirane u okviru novih centara za energetsku tranziciju pri dva javna univerziteta (Sveučilište u Slavonskom Brodu – Strojarski fakultet i Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet). Navedeni centri zahtijevaju infrastrukturne zahvate, energetsku obnovu i opremanje na postojećim zgradama predmetnih fakulteta. Predmet tih radova bi u Tuzlanskom kantonu bila zgrada Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli. U kontekstu institucionalnog jačanja kapaciteta, planirana je izrada smjernica ili strategija/akcionih planova za energetsku tranziciju privrede, koje će biti temeljene na inovativnom istraživanju koje će se također provoditi u projektu među poslovnim subjektima BPŽ-a i TK-a. Privredni sektori BPŽ-a i TK-a u tom slučaju predstavljaju pilot područja za pripremu smjernica/strategija energetske tranzicije preduzeća u obje države. Navedene smjernice/strategije uz navedeno istraživanje, koje se provodi po prvi puta i za što je potrebno uključivanje oba univerziteta, trebaju biti osnova efektivnije podrške privredi u energetskoj tranziciji od strane različitih nivoa vlasti, navodi se u obrazloženju današnjih odluka.

Strateška usmjerenja zaštite okoliša i upravljanja otpadom

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona proslijedila na dalje postupanje prijedloge Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona  za period 2023-2028. godina i Kantonalnog plana upravljanja otpadom 2023 – 2028 za Tuzlanski kanton.

Kantonalni plan zaštite okoliša, naslanjajući se na strateške dokumente višeg reda, određuje strateški pravac u kome kanton trebaju planirati zaštitu okoliša. Svrha njegove izrade je dvostruka, s jedne strane da na jednom mjestu objedini, analizira i strukturirano prezentira podatke i ocjenu stanja okoliša, a s druge strane da obezbijedi osnov za planiranje i provedbu mjera zaštite okoliša na području Tuzlanskog kantona.

S druge strane Kantonalni plan upravljanja otpadom je operativni plan s opisima postojećeg sistema za upravljanje otpadom na nivou kantona (npr. sistem skupljanja otpada, postrojenja za obradu, i dr.), te mjerama koje teže poboljšanju postojećeg sistema kako bi se dosegli strateški ciljevi iz dokumenata višeg reda (Federalne strategije zaštite okoliša, Federalnog plana upravljanja otpadom) i usklađenost s domaćom i EU legislativom iz ovog područja. Za razliku od Nacionalnog i entitetskih planova upravljanja otpadom, koji su uglavnom strateškog karaktera, s utvrđenim ciljevima, Kantonalni plan, pored ovih elemenata je još i akcijski orijentisan. Osnovni cilj izrade plana upravljanja otpadom je pregled vrsta (tokova) otpada i opcija tretmana otpada. Osim toga, Plan analizira i načine za njihovo upravljanje i predviđa potrebne kapacitete sistema za sakupljanja i tretman otpada. Kantonalni plan, kao odgovarajući regionalni razvojni program, pomoći će u procjeni problema upravljanja otpadom, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja upravljanja otpadom. Primarni cilj uključuje izgradnju partnerstva između različitih interesnih grupa (kantonalnih, gradskih i općinskih organa vlasti, privrednih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih institucija, NVO-a i šire javnosti), njihovu saradnju pri određivanju prioriteta i rješavanju problema upravljanja otpadom, kao i unapređenju transparentnosti i kvaliteta u procesu donošenja odluka po pitanju upravljanja otpadom.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila informacije i prijedloge Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi sa pitanjem člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo ispred Tuzlanskog kantona. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona smatra da je u svakom slučaju neprimjereno i neprihvatljivo da već više od l0 godina Tuzlanski kanton nema svog ovlaštenog člana u Upravnom odboru Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo, čija je obaveza da zastupa i štiti interese nadležnih organa i institucija Tuzlanskog kantona.Vlada Tuzlanskog kantona nema informacija da li se trenutno u ime Tuzlanskog kantona nekovodi kao član tog Upravnog odbora, a ako i vodi to u svakom slučaju nije predloženo od strane nadležnihorgana Tuzlanskog kantona, niti ta osoba ima ikakav kontakt sa nadležnim kantonalnim organima, zbog čega to stanje smatramo nezakonitim, a tu osobu apsolutno neovlaštenom i odgovornom, navodi se u današnjem Zaključku Vlade TK. S tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila i predložila Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi FederacijeBiH, da pod hitno u ime Tuzlanskog kantona privremeno imenuje Ćosickic Envera, diplomiranogpravnika-sekretara Vlade TK, kao člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ireosiguranja Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima uFederacijiBiH, do okončanja postupka konačnog imenovanja na prijedlog nadležnog organa Tuzlanskogkantona, a u skladu sa važećim propisima.

Danas je Vlada utvrdila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu. Za ovu namjenu Vlada je planirala ukupno 5,5 miliona KM. Od ovog iznosa, dominantan iznos, nešto više od 2,5 miliona KM, odnosi se na investicije u školske i druge obrazovne institucije čime se nastavlja trend značajnih investicija koje za cilj imaju poboljšanje uslova u obrazovnim ustanovama. Ovim programom planirana su i sredstva za stvaranje preduslova za rekonstrukciju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Za ovu namjenu, u smislu izrade i reviziju projektne dokumentacije, te nabavku gradskog zemljišta za potrebe zgrade Vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je 855.000 KM. U oblati prostornog uređenja i zaštite okolice planirano je i 0,5 miliona KM za izradu Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025 – 2045. Uz sve navedeno Vlada je danas donesenim Programom planirala i skoro 1 milion KM planirano je za investicije u oblasti pravosuđa.

Također, današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona, da od budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona pribavi podatke o nepokretnoj imovini koju koriste ili kojom raspolažu, izuzev budžetskih korisnika koji su smješteni u objektima po osnovu ugovora o zakupu.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000 KM jednokratne novčane pomoći Općini Kalesija za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama. Također, prihvaćen je i tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općini Kalesija u toku djelovanja prirodne nesreće, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2022. godinu. U prethodnoj godini ovo privredno društvo ostvarilo je pozitivan rezultat poslovanja i pozitivan novčani tok. Dobit prije poreza (bruto dobit) iznosi 127.622 KM i ostvarena je sa 133,33% u odnosu na Plan za 2022. godinu, a neto dobit navedenog perioda iznosi 74.571 KM. U sklopu poslovne orijentacije JP Spreča će u narednom periodu voditi aktivnosti na iznalaženju novih izvora prihoda, sa posebnim akcentom na obnovljive izvore energije, navodi se u danas prihvaćenom izvještaju.

Vlada je danas utvrdila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2024 – 2026. godina kao akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu.

Danas je Vlada izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, te među ove manifestacije uvrstila i VIII Međunarodni horski šampionat „LegeArtis“ Tuzla, dodjelu novinarske nagrade „Nino Ćatić“, realizaciju dokumentarnog filma „Operacija Smoluća – Zločin bez kazne“, organizaciju završnice Državnog prvenstva u košarci, nogometni turnir „11 šehida nogometnih asova Doboj Istoka“, „Deseti tolerantni gulaš“, 50. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive 2023“ Gradačac, te manifestaciju „Dani saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona 2023. godine“.

Također, odobreno je 4.800 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak“ Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke, pekmeza i meda“ Sapna 2023, 7.000 KM Udruženju za sport i rekreaciju mladih Sarajevo za troškove organizacije manifestacije „13. Sportske igre mladih u Tuzlanskom kantonu“ i 15.000 KM U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2023“ Gračanica.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na tekst prednacrta Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u okviru kojeg je dato nekoliko prijedloga i sugestija.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o obavljenim pregovorima Pregovaračkih timova u vezi Kolektivnih ugovora za djelatnost zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je Školskom odboru Javne ustanove Druga osnovna škola Živinice dala prethodnu saglasnost za davanje na korištenje, bez naknade, prostora-krova JU Druga OŠ Živinice, radi ugradnje solarnih panela, od strane Grada Živinice u saradnji sa „Fond otvoreno društvo BiH“ Sarajevo.

Kako je to i dogovoreno na sastanku premijera sa predstavnicima „Karton revolucije“, Vlada je danas imenovala Radnu grupu za razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom. Uz članove resornih ministarstava, član ovog tijela je i Adi Selman u ime Građanskog pokreta „Buđenje“.

Također, Vlada je imenovala i Projektni tim Vlade Tuzlanskog kantona u svrhu pripreme prijedloga projekata u okviru Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“. Zadatak ovog tima je da u okviru Programa SDG2BiH sudjeluje na svim ciklusima obuka koje će biti organizirane te da učestvuju u pripremi prijedloga tri projekta koji će biti kandidirani ispred Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika, sekretara, u radni odnos na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe, te Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika, Višeg stručnog saradnika za lektorisanje i informisanje i jednog namještenika, višeg referenta – vozača na neodređeno vrijeme, putem javnog konkursa i javnog oglasa.

Također, Vlada je dala saglasnosti za povećanje naknade za rad u određenim komisijama i radnim tijelima.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona.

Osim navedenog Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli sa obrazloženjem i prijedlogom teksta ponovnog Javnog oglasa.

Odjeljenje za informisanje

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje