Početna aktuelnosti Javni poziv za izbor operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na...

Javni poziv za izbor operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Živinice

150
0
Podijeli

J A V N I   P O Z I V

ZA IZBOR OPERATERA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŽIVINICE

 • Opći uslo

Pravo na prijavu na konkurs imaju sva pravna i fizička lica sa područja Tuzlanskog kantona, ako su osposobljena i registrovana za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

 • Posebni uslovi

Fizičko ili pravno lice mora da ispunjava posebne uslove za dobijanje saglasnosti za rad kao operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Živinice, a to su:

 1. Da su registrovani za obavljanje komunalne djelatnosti,
 2. Da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 3. Da raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu obezbijediti stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
 4. Da obezbijede vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima TK-a i drugim propisima,
 5. Da cijene komunalnih usluga obrazuju prema važećim propisima,
 6. Da utvrde normative rada i utroška materijalnih sredstava i omoguće kontrolu istih od strane nadležnih organa,
 7. Da uspostave tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga,
 8. Da kontinuirano rade na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenja komunalnih djelatnosti,
 9. Da obezbijede sva prava radnika po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom,
 10. Da ima predugovor/ugovor o deponovanju komunalnog otpada sa aktivnom-registrovanom deponijom
 11. Da ima Rješenje o izdavanju dozvole za aktivnosti upravljanja otpadom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona
 12. Da nije u postupku stečaja ili likvidacije
 13. Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
 14. Da je je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
 15. Da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

3.Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv    Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv dužna su, kao dokaz da ispunjavaju uslove predviđene ovim Javnim pozivom, uz prijavu priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar kod nadležnog suda, sa podacima o djelatnosti koja se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada,
 2. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa-notara, sa spiskom vozila i opreme potrebne za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Živinice (specijalna vozila, kontejneri, kante za smeće i sl.),
 3. Potpisana i ovjerena lista-spisak o uposlenom osoblju kod kandidata, uz koju se dostavlja lista-spisak o uposlenom  osoblju ovjeren od nadležne institucije (Porezna uprava, PIO/MIO ili sl.),
 4. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da će obezbijediti vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima TK-a i drugim propisima,
 5. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da će cijene komunalnih usluga obrazovati prema važećim propisima,
 6. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da će utvrditi normative rada i utroška materijalnih sredstava i omogućiti kontrolu istih od strane nadležnih organa,
 7. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da imaju uspostavljen tarifni sistem koji će biti osnova za naplatu usluga,
 8. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da će kontinuirano raditi na podizanju nivoa komunalnih usluga i unapređenja komunalnih djelatnosti,
 9. Izjava ovjerenu kod nadležnog organa-notara da će obezbijediti sva prava radnika po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom,
 10. Predugovor/ugovor o deponovanju komunalnog otpada sa aktivnom-registrovanom deponijom,
 11. Rješenje o izdavanju dozvole za aktivnosti upravljanja otpadom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona,
 12. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 13. Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 14. Uvjerenje nadležne porezne ispostave o uredno izmirenim obavezama, u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 15. Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, ne starije od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana.

Ukoliko kandidat ne dostavi navedene dokaze, njegova Prijava će biti odbačena kao nepotpuna i neprihvatljiva.

Pismene prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u javnim glasilima, u zatvorenim kovertama, poštom ili lično u pisarnici općine Živinice, na adresu:

OPĆINA ŽIVINICE

 ULICA  ALIJE IZETBEGOVIĆA  BR.28

75270 ŽIVINICE

 sa naznakom:

 “ZA  OPERATERA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŽIVINICE – NE OTVARAJ” 

Na poleđini koverte neophodno je navesti naziv pravnog ili fizičkog lica koje se prijavljuje, sa punom adresom i brojem telefona.

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Posebno imenovana Komisija će izvršiti pregled i ocjenu prispjelih Prijava, te obavijestiti sve učesnike Janog poziva o rezulatatima.

Prijavljeni kandidati će biti obavješteni:

– o terminu otvaranja prijava u roku od 3 dana od dana zatvaranja Javnog poziva,

– o rezultatima Javnog poziva u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika komisije.

Kandidatima koji nisu ispunili uslove javnog Javnog poziva za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Živinice, izdaje se pismeno obavještenje.

Obavještenje će sadržavati podatke o kandidatima koji su izabrani za operatera, razloge zbog kojih kandidat nije izabran na listu operatera i pouku o pravnom lijeku.

Komisija će izvršiti pregled i ocjenu prispjelih Prijava, te sačiniti listu Kandidata (operatera) koji ispunjavaju uslove za operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Živinice, te dostaviti Općinskom vijeću Živinica istu na daljnje postupanje (davanje saglasnosti, te određivanje područja/lokacija za pojedine kandidate).

Sa kandidatima-om (operaterima-om) sa liste, a nakon postupanja Općinskog vijeća Živinica, Općinski načelnik će sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na vremenski period od  4 (četiri) godine.

Dodatna obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti od Komisije za provedbu Javnog poziva za izbor operatera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Živinice, soba broj 69 ili na telefon broj 035 743 323 od 8,00  do 15,00 sati ili putem e-maila asmir@opcinazivinice.ba, sa naznakomsubjekta”komisija”.                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

dr.sci Samir Kamenjaković

 

 

 

 

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje