Početna aktuelnosti Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

Održana 10. vanredna sjednica Vlade TK

750
0
Podijeli

Unaprjeđenje odredbi Zakona o javno – privatnom partnerstvu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama i dopunama nastoje se unaprijediti odredbe definisane u Zakonu, a sve s ciljem stvaranja boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora. Između ostalog dopunjene su definicije osnovnih pojmova korištenih u Zakonu kao što su „zainteresovani ponuđač“, „tehnička dokumentacija“, „nominirani troškovi“, te su izmijenjena osnovna obilježja javno – privatnog partnerstva (JPP) koja se odnose na prava i ovlaštenja potrebna za provođenje projekta JPP, uključujući pravo građenja i koncesije. Izmjenama je i pojednostavljena procedura imenovanja radnih tijela za projekte JPP iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, te je i propisana je priprema tehničke dokumentacije. Dopunom je propisano učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta JPP-a. Odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu ne sadrže mogućnost samoinicijativne ponude, ali uvažavajući nedostatak finansijskih i ljudskih resursa javnih tijela za pripremu prijedloga javno-privatnog partnerstva projekta, ovim dopunama se omogućava učešće privatnog sektora u pripremi prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva.

Izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, te ih uputila u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Razlozi za donošenje sadržani su u potrebi uređivanja predmetne materije na jasniji i precizniji način, odnosno iz razloga popunjavanja pravnih praznina i nedorečenosti trenutno važećih zakonskih rješenja, te usklađivanja zakona sa drugim zakonima. Između ostalog, novim izmjenama i dopunama stvaraju se pretpostavke za izbor i korištenje istog udžbenika po predmetima u svim razredima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. U dosadašnjoj praksi u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona nije korišten isti udžbenik/radni udžbenik, a događalo se i da se u istoj školi, u različitim odjeljenjima, koriste  različiti udžbenici. Također, predloženim izmjenama i dopunama se predviđa skraćivanje časova. Skraćivanje nastavnog sata i to u trajanju najviše 15 minuta, moći će se izvršiti ukoliko nije osigurana optimalna temperatura u školi, uslijed dužeg prekida u napajanju električne energije, organizovanja školskih priredbi povodom obilježavanja državnih praznika, takmičenja učenika ili na preporuku sigurnosnih agencija kada se u blizini školskog objekta, u vrijeme trajanja nastave organizira npr. sportski događaj visokog rizika. Također predviđene su i određene odredbe kojima se stvaraju pretpostavke za omasovljenje takmičenja učenika.

Između ostalog današnjim dopunama se propisuje da se ugovor o obavljanju pripravničkog staža (zasniva se radni odnos) i ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (nekada tzv. volonterski rad) zaključuju na onoliko vremena koliko traje stručno osposobljavanje za samostalan rad u obrazovanju. Bez takvog određenja gubi smisao stručnog osposobljavanja ukoliko ne postoji odgovarajući kontinuitet u radu lica koje se osposobljava za samostalan rad, a koji rad se svakako obavlja pod nadzorom mentora, koji se shodno važećim propisima imenuje licima koja se osposobljavaju. U dosadašnjoj pravnoj praksi primijećeni su razni slučajevi angažovanja po ovom osnovu na vrlo kratke periode, što i anagažovanim licima u tom smislu stvara poteškoće prilikom ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita. Za vrlo kratke periode angažovanja, ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica bez konkursa, školama stoji na raspolaganju institut instruktivne nastave (priprema učenika za polaganje razrednog ispita).

Ostale odluke

Nakon što je na prošloj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i izabrala BBI Banku kao najpovoljnijeg ponuđača za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, Vlada je danas donijela Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana pomenute kreditne linije. Ugovorom se uređuju uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona od strane Vlade Kantona, definisanje uslova pod kojima Banka može plasirati kreditna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona kako bi ostvarili pravo na subvenciju kamate od strane Vlade Kantona, izvještavanje Vlade Kantona o realizaciji plasmana kreditnih sredstava i subvencionirane kamate i ugovaraju ostali uslovi u cilju realizacije ovog pravnog posla. Današnja odluka redovan je slijed događaja kako bi se u narednim danima mogao potpisati i ugovor između Ministarstva privrede TK i BBI Banke, a time i privredi Tuzlanskog kantona na raspolaganje staviti više od 27 miliona KM. Podsjećamo Banka je predvidjela visinu profitne marže od 2,86%, visinu troškova obrade kredita od 0.39 %, te rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci. Imajući u vidu da će Vlada subvencionirati do 3% kamate (profitne marže), može se zaključiti da se radi o beskamatnim sredstvima pri čemu privrednici npr. na 100.000 KM kreditnih sredstava plaćaju samo 390 KM za troškove obrade kredita.

Vlada je danas dala saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramima obaveza po osnovu III i IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetaranim fondom. Radi se o ugovor ima o prijenosu kreditnih sredstava po III i IV Stand by aranžmanu MMF-a sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine između Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, koji su zaključeni 2009. i 2014. godine, a shodno kojima je Tuzlanski kanton zadužen za nešto više od 19,5 miliona KM. Ovi reprogrami predviđaju dospijeće glavnice kredita (reprograma) za 10 godina i grace periodu od 18 mjeseci koji je uračunat u dospijeće kredita.

Vlada je dala saglasnost i za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ovim će se dospjele obaveze u iznosu 4.989.369,68 KM i nedospjele obaveze u iznosu 19.957.478,63 KM izvršiti na način da grace period za dospjeli dug traje do 30.05.2021.godine, period otplate dospjelog duga iznosi 60 mjeseci i počinje teći od 01.06.2021.godine, grace period za nedospjeli dug traje do 30.05.2022.godine i period otplate nedospjelog duga iznosi 84 mjeseca i počinje teći od 01.06.2022.godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao dio Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH, kao reprezentativnim sindikatom. Ministrica zdravstva TK Dajana Čolić, je ovlaštena da u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona potpiše novi Kolektivni ugovor, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je zadužen da obezbijedi finansiranje javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona prema danas prihvaćenom tekstu Kolektivnog ugovora.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona. Ovaj tim je ovlašten da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, vodi pregovore radi zaključivanja Sporazuma o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u oblastima obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave u Tuzlanskom kantonu u 2020.godini.

____________________________

Odjeljenje za informisanje

/Samka A./

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje