Početna aktuelnosti Održana 70. redovna sjednica Vlade TK

Održana 70. redovna sjednica Vlade TK

1479
0
Podijeli

Utvrđen nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Ovim dokumentom prihodi, primici i zaduživanja Budžeta predviđeni su u iznosu od 427.703.331 KM, ili za 3.785.103,00 KM manjeu odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine. Rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 427.528.758 KM.U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano je daukupniprihodi i primici budu veći od ukupnih rashoda i izdataka za 174.573,00 KM što će se koristiti za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2020.godine.

Kada su u pitanju kapitalni transferi u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu od 20.332.402,00 KM. Od ovog iznosa u dijelu budžetskih sredstava planirano je 1.664.500,00 KM, od čega je za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirano 600.000,00 KM, 500.000,00 KM je planirano za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 100.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, za podršku povratku prognanih lica 200.000,00 KM, te 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Osim navedenog, kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 17.036.089,00 KM. Na potrošačkom mjestu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je 4.256.089,00 KM, sredstva vodnih naknada planirana su u iznosu od 9.823.100,00 KM, za zaštitu okolice 3.330.000,00 KM i td. Kada je za nabavka stalnih sredstava, planirana je u iznosu od 15.774.376.00 KM, od čega se mogu izdvojiti 773.055,00 KM za Upravu policije u okviru Programa Sigurnost građana i imovine.

Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 17.036.089,00 KM, od čega treba izdvojiti sredstva vodnih naknada u iznosu od 9.823.100,00 KM, i sredstva za zaštitu okolice u iznosu od 3.330.000,00 KM.

Također, treba istaći da je za dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a planirano 13.740.000,00 KM, za realizaciju programa socijalne zaštite planirano 34.117.038,00 KM, te za podršku tjelesnoj kulturi i sportu 855.000,00  KM, Podrška razvoju kantona u iznosu od 2.500.000,00 KM.

Danas utvrđeni nacrti upućeni su u dalju skupštinsku proceduru.

 

Nastavljen trend pada broja migranata

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za oktobar 2020. godine. Tokom oktobra službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 584 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacionedokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano 1.700 migranta manje, radi se o smanjenju za 1.116 migranata. Prema saznanjima i dalje najveći broj migranata dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 180 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 210, Maroka 78, Bangladeša 56, Irana 17, Alžira 14, Iraka 10, Libije i Eritreje po 6, Palestine 4, Sirije 2 i Tunisa 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 13 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Od toga, tri su krivična djela i to ubistvo, teška krađa i krađa. U mjesecu oktobru naloženo je pojačano preduzimanje svih preventivnih i represivnih mjera s ciljem kontrole i nadzora kretanja migranata na području Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom na sprječavanju njihovog zadržavanja i grupisanja na javnim površinama. Također, naloženo je i pojačano prisustvo policijskih službenika na mjestima koje migranti koriste prilikom ulaska u područje našeg kantona, kao i na trasama njihovog kretanja. S obzirom na početak registracije migranata u Terenskom centru Tuzla, naloženo je prisustvo policijskih službenika u ulicama Maršala Tita i Alije Izetbegovića sa trasom kretanja od zgrade MUP-a TK, Kantonalnog tužilaštva TK, Službe za poslove sa strancima-Terenski centar Tuzla, gdje će po potrebi pružati pomoć službenicima Službe za poslove sa strancima.

 

Nova beskamatna kreditna linija za privredne subjekte Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ugovorom će biti uređeni uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona kao i visina i način subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva. Banka će, u skladu sa vlastitim procedurama iz svojih sredstava, odobravati finansiranje putem svojih namjenskih kreditnih sredstava za stalna i obrtna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo će osigurati novčana sredstva za subvencioniranje godišnje kamatne stope u procentu od 2,95%. Od ukupnog kreditnog portofolia u iznosu od 60,5 miliona KM, 26,9 miliona KM je namijenjeno za proizvodnu djelatnost, 23,5 miliona KM za trgovinsku djelatnost, a 10,1 milion KM za uslužnu djelatnost.Ministarstvo je osiguralo 2,1 milion KM za subvencioniranje kamatne stope korisnicima.

 

Prihvaćena Informacija o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije

za vrijeme trajanja pandemije COVID 19

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19, Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona. Svi rukovodioci organa i institucija su zaduženi da urade reviziju postojećih kontakt osoba, te da u skladu s tim ostave postojeće kontakt osobe ili imenuju nove kontakt osobe za prevenciju korupcije u skladu sa preporukama Tima i ovlaste ih na punu saradnju i učešće u aktivnostima iniciranim od strane Tima. Također, svi rukovodioci i kontakt osobe za prevenciju korupcije su obavezani da pravovremeno odgovaraju na dopise Tima, izvještavaju o provedbi mjera iz Akcionog plana i aktivno učestvuju u procesu izrade strategije za borbu protiv korupcije.Kada je u pitanju prevencija zloupotrebe javnih nabavki, većina organa je procedurejavnih nabavki provela u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim podzakonskim aktima. Ugovorni organi su provodili procedure javnih nabavkiu skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, te su provodili procedure predviđene Planovimajavnih nabavki i objavljivali ih na portalu javnih nabavki i na svojim web stranicama. Javnenabavke iz razloga krajnje hitnosti ili u slučaju izuzeća od primjene Zakona organi nisu vršili, osim Kantonalne uprave civilne zaštite koja je provodila procedure javnih nabavki iz razloga krajnje hitnosti ili u slučaju izuzeća od primjene Zakona, ali je te procedure uredno i javno objavljivala. Podsjećamo, Vlada i Tim za prevenciju korupcije VladeTuzlanskog kantona su, u cilju sprječavanja zloupotreba sa elementima koruptivnih radnji, za vrijeme opasnostiod sirenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona, na preporuku Agencije zaprevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH poduzeo određene mjere naidentifikaciji rizika koje ovakvo stanje nosi sa sobom u različitim oblastima, te pripremili Akcioniplan TK za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „Covid 19“.

 

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju

S ciljem izjednačavanja prava zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli sa uposlenicima drugih javnih ustanova i institucija, Vlada je danas utvrdila prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju. Ovim izmjenama uvodi se institut mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenika Univerziteta zbog izbora ili imenovanja na neku od javnih dužnosti. Ova izmjena je i izjednačavanje sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je ovaj institut uređen.

 

Ostale odluke

Vlada je danas utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jediniceMediji za  2020. godinu. Program za cilj ima da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija, posebno u vrijeme pandemije, ova podrška će bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Za realizaciju programa planirano je 77.000,00 KM, i to 74.000,00 KM za medije u privatnom sektoru i 3.000,00 za neprofitne organizacije koje se u svom djelovanju bave i poslovima javnog informisanja. Ovim programom ukupno će biti podržan  31 kvalificirani medijski projekat.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-30.09.2020. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2020. godine. Kada je u pitanju Budžet Tuzlanskog kantona, u prvih 9 mjeseci ostvaren je negativan rezultat u iznosu od 5.024.776 KM. Kada je u pitanju Tekuća rezerva, tokom prvih 9 mjeseci 2020. godine Vlada je odobrila ukupno 198.700,00 KMna teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta. Ovaj iznos je 36,13% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, a od odobrenih sredstava može se izdvojiti 70.000,00 KM za SKPC Mejdan za finansiranje dijela troškova za sanaciju dijelova objekta koji su poplavljeni i oštećeni uslijed prirodne nesreće, 94.000,00 KM Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za nabavku dezinfekcionih sredstava koja su se koristila za dezinfekciju svih javnih institucija i ustanova kojima je osnivač Tuzlanski Kanton, 22.000,00 KM za organizaciju utakmice košarkaške reprezentacije BiH sa košarkaškom reprezentacijom Grčke u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, te 3.000,00 KM na ime finansijske podrške za pomoć u obilasku porodica i sakupljanju dokumentacije, eksponata i ličnih stvari omladine ubijene na tuzlanskoj „KAPIJI“, kao i arhivske građe za muzejsku postavku u „Memorijalnom centru Kapija“.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje obuhvata plasman ukupno 270.000,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 47 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 22.647.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još nešto više od 4,5 miliona KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec novembar 2020. godine iznositi 1,00. Podsjećamo Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kao novo dopunsko pravo, utvrđeno je pravo na „Novčanu egzistencijalnu naknadu“. Iznos novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se množenjem osnovice po mjesecu provedenom u Oružanim snagama i koeficijentom za obračun kojeg donosi Vlada Kantona mjesečno. U augustu ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period august-decembar 2020. godine u visini 4.00 KM.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog planaZavoda zdravstvenog osiguranjaTuzlanskog kantona zaperiod januar-septembar 2020. godine.

Imajući u vidu da jedan od ranije imenovanih članovaTima za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona, zbog porodiljskog odsustva nije u mogućnosti aktivno učestvovati u radu Tima, a da su pokrenute aktivnosti vezane za izradu Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila svoje rješenje o imenovanju ovog tijela te umjesto spriječenog člana imenovala ArnelaSaletovića kao predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila planove robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i period 2020-2024. godina, čime je između ostalih artikala, čija je nabavka već bila planirana, dodatno, u okviru već raspoloživih sredstava, planirana i nabavka jestivog ulja. Slijedom donesenih izmjena Vlada je danas odobrila kupovinu 6.400 pakovanjapo 500 ml dezinfekcijskog sredstva za ruke, kao i 22.575 litara jestivog ulja u pakovanjima po 5l.

Vlada je danas, zbog korigiranja usluga u granicama ekonomske isplativosti, sve sa ciljem postizanja konkurentnosti na tržištu, dala saglasnost na Odluku o izmjeni Cjenovnika o visini naknada za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski Zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila 300.000,00 KM Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla. Radi se o pozajmici za Projekat „Innovativeminds for ICT smartschools“– SMARTSCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ – PAMETNE ŠKOLE 2), uokviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna iHercegovina – Crna Gora.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 2.000,00 KM Udruženju za nutricionizam i dijetetiku Tuzla „HRANOM DO ZDRAVLJA“ na ime sufinasiranja 5. Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u BIH,8.000,00 KM Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, 2.500,00 KM „Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona“ Tuzla kao finanijska podrška u promicanju značaja doniranja organa, te 5.000,00 KM FutsalClub – u Salines Tuzla City kao finansijsku podrška za učešće u 1. kolu UEFA – Lige prvaka u futsalu koje se održava u Andori.

Vlada je danas dopunila Program rasporeda sredstava sa pozicije kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2020. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila procijenjenu vrijednost službenog vozila „SeatToledo“ u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, , te dala saglasnost na tekst javnog oglasa o prodaji spomenutog motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade, te dala saglasnostOpćinskom sudu u Kalesiji za prijem jednog namještenikavišeg referenta – asistentasudije – daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas dala prethodnu suglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovnaškola „Mejdan“ Tuzla za davanje na korištenje fiskulturne sale, bez naknade, Javnoj  ustanovi Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, za potrebe realizacije odgojno-obrazovnog procesa iz nastavnog predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj, uz uslov poštivanja svih naredbi i preporuka nadležnih institucija u vezi sa pandemijom izazvanom virusom COVID 19.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnostna Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za izbor i imenovanje Mirele IbrahimovićMehanović na poziciju direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona na period od četiri godine.

Također, Vlada je imenovala više privremenih školskih odbora u školama na području Tuzlanskog kantona, te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje