Početna aktuelnosti Bolja iskorištenost sredstava za boračko – invalidsku zaštitu

Bolja iskorištenost sredstava za boračko – invalidsku zaštitu

102
0
Podijeli

Radi bolje iskorištenosti ukupno planiranih sredstava za boračko – invalidsku zaštitu Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko -invalidske zaštite u 2020. godini. Ovim izmjenama izvršena je unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava u okviru pozicije Dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, sa onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one pozicije gdje se očekuje veći broj aplikacija, ili gdje su potrebna značajnija sredstva. Također, za egzistencijalnu naknadu demobilisanih branitelja prvobitno je bilo planirano 5.500.000,00 KM, ali, s obzirom da se pravo tek uvodi ove godine prvi put, te na osnovu realnih procjena o potencijalnom broju korisnika ovog prava, Ministarstvo za boračka pitanja cijeni, i ovim izmjenama je osiguralo dodatnih 500.000,00 KM. To znači da je za ostvarivanje ovog prava sada Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 6 miliona KM.

Tokom 2019. godine Kantonalna vlada investirala 5.288.159,59 KM u vodne objekte

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Kako se u Izvještaju navodi,  prihod sredstava po osnovu opće i posebnih vodnih naknada u 2019. godini koji pripada Kantonu ostvaren je u iznosu od 4.629.102,11 KM, što je u odnosu na 2018. godinu više za 5,2%. Ukupno ostvareni prihod sredstava po osnovu općih i posebnih vodnih naknada u 2019. godini, koji uključuje i prenesena neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda iznosio je 10.800.076,36 KM. Od ukupno planiranih sredstava za ulaganje u oblast vodoprivrede u 2019. godinu Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini, iznos od 3.395.488,03 KM se odnosi na prenesene ugovorene obaveze iz 2018. godine, a iznos od 7.155.683,97 KM se odnosi na projekte planirane u 2019. godini. Postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova. Od ukupno ugovorenih obaveza u 2019. godini u iznosu 5.116.849,73 KM, uključujući i prenesene ugovorene obaveze iz 2018. godine u iznosu 3.395.488,03 KM, realizirano je 5.288.159,59 KM. Nerealizovana sredstva u 2019.godini su sredstva za projekte za koje gradovi i općine nisu okončali procedure javne nabavke do kraja izvještajnog perioda i sredstva koja su preostala nakon okončane realizacije projekata u iznosu 2.126.035,95 KM. Na kraju izvještajnog perioda nerealizovane ugovorene obaveze koje su prenesene u 2020. godinu iznose 3.133.297,69 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2019.godine.

Vlada je danas prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantora za 2020. godinu, Operativni program zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu i Izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2020-2022. godina. Ukupna sredstva predviđena Planom za 2020. godinu iznose 273.209.766 ,00 KM

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama i dopuna Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Ovim su, u postupku realizacije dopunskog prava, izvršene određene korekcije u tekstu Odluke, a sve sa ciljem kako bi branioci i članovi njihovih porodica, koji ispunjavaju uslove za ostvarenje navedenog prava, mogli pravovremeno ostvariti utvrđeno dopunsko pravo, ali i kako bi se bolje zaštitila budžetska sredstava.

Vlada je danas donijela Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2020. godinu. Ovim Programom, predviđen je utrošak 100.000,00 KM, od čega je jedan dio namijenjen za transfere neprofitnim organizacijama, a drugi dio za nabavku opreme.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu. Kako se u izvještaju navodi, planirana sredstva utrošena su za finansiranje rada čuvarske službe za 2019. godinu.

Također, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Ovim izmjenama je omogućeno Općini Čelić da, i pored sufinansiranja otplate kredita za izgradnju kanalizacije i vodosnabdijevanje, učestvuje u raspodjeli namjenskih sredstava. Naime, postoji potreba za finansiranjem i drugih prioritetnih projekata iz oblasti vodoprivrede na području Općine Čelić jer i nakon realizacije Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić pojedini dijelovi općine neće imati riješeno pitanje vodosnabdijevanja, odnosno odvođenja otpadnih voda i izgrađen sistem zaštite od poplava, te je Vlada smatrala opravdanim izmijeniti dosadašnji program.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluke o visini osnovice za obračun plaća za februar 2020. godine i naknade za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak

________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje