Početna aktuelnosti JAVNI KONKURS za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu pojedincima – fizičkim osobama

712
0
Podijeli

Na osnovu člana 7. tačka 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliceTuzlanskog kantona, broj: 12/1-19-005284/24 od 05.03.2024. godine, a u vezi sa Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2024. godinu, broj: 12/1-19-005282/24 od 05.03.2024. godine, Ministarstvo objavljuje:

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu pojedincima – fizičkim osobama

 1. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je dodjela namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice (u daljem tekstu Ministarstvo) za 2024. godinu,fizičkim osobama,za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka.Pravo učešća na javni konkurs imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona i koje u svom vlasništvu ili posjedu imaju individualni stambeni ili individualni stambeno – poslovni objekat na području Tuzlanskog kantona i da se ovi objekti koriste za stanovanje.

Predmet javnog konkursa nisu zgrade koje imaju upravitelja prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15).

 

 1. IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

Ministarstvo će u 2024. godini sufinansirati sljedeće mjere energijske efikasnosti i to:

 • ugradnja kompaktne toplotne podstanice, 50 % od nabavke i ugradnje, ne više od 4.000,00 KM i
 • ugradnja toplotne pumpe, 50% od nabavke i ugradnje, ne više od 6.000,00 KM.

 

III.POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju ispunjavanjeuslova za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka:

 1. dokaz o prijavljenom prebivalištu podnosioca prijave – obrazac izdat od strane CIPS-a, original ne stariji od 3 mjeseca računajući od objave javnog konkursa,
 2. kućna lista kojom se utvrđuje broj članova domaćinstva, original od nadležnog općinskog/gradskog organa,ne starija od tri mjeseca, uz koju je potrebno dostaviti i dokaze o prijavljenom prebivalištu– obrasce izdate od strane CIPS-a, za sve članove domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi,
 3. original zemljišnoknjižnog izvatka ili posjedovnog lista ili kopija katastarskog plana, ne stariji od jednog mjeseca računajući od objave javnog konkursa izdat od strane nadležnog općinskog suda ili nadležne općinske/gradske službe, iz kojeg je vidljivo da je objekat koji je predmetjavnog konkursa uplanjen i na kojem će se adresa podnosioca prijave slagati sa adresom iz CIPS-a,
 4. fotografije vanjskog izgleda objekta sa prikazom svih vidnih fasadnih ploha u boji koji je predmet javnog konkursa iz kojih je vidljivo da je objekat strukturno ispravan, to jest nema strukturalna oštećenja koja mogu ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti (fotografije objekta izraditi u minimalno 4 primjerka sa kojih će biti vidljive sve strane objekta i spratnost objekta, orijentacija: sjever, jug, istok i zapad, na fotografijama mora biti vidljiv datum koji ne smije bitistariji od tri mjeseca od objave javnog konkursa) – za obje mjere,
 5. fotokopiju računa za usluge snabdijevanja električnom energijom za period od najmanje tri mjeseca prije objave javnog konkursa, u iznosu ne manjem od 100 kWh mjesečno (ostvarena potrošnja u kWh mora biti jasno vidljiva na dostavljenim računima) – mjeseci decembar 2023., januar i februar 2024. godine,
 6. izjavu podnosioca prijave, ovjerenu kod nadležnog organa, da je saglasan da će Komisiji formiranoj od strane Ministarstva osigurati pristup objektu u cilju utvrđivanja realizacije odobrene mjere energijske efikasnosti, teda po izvršenoj ugradnji odobrene mjere energijske efikasnosti istu neće otuđiti i izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog organa kojom potvrđuje da nije koristio sredstva od drugog nivoa vlasti u BiH za mjeru koja je predmet prijave na Javni konkurs,
 7. izjavu suvlasnika/suposjednika, ovjerenu kod nadležnog organa kojom se daje saglasnost za implementaciju mjere u objektu koji je predmet prijave na javni konkurs (ova izjava se dostavlja ukoliko je objekat, odnosno parcela u suvlasništvu), ovjerenu kod nadležnog organa,
 8. dokaz o postojanju tehničke mogućnosti za priključenje na sistem daljinskog grijanja od ovlaštenog privrednog društva – odnosi se na mjeru ugradnje kompaktne toplotne podstanice i
 9. prijavni obrazac ispunjen i potpisan.

Obrasci izjava i prijavnog obrasca iz podtački f), g), i) biće u prilogu javnog konkursa i podnosioci prijava iste mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Ministarstva www.mpuzotk.gov.ba.

Podnosilac prijave je dužan dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava dostaviti u originalu (tačke a, b, c, i h) i ovjerenim izjavama od nadležnog organa (tačke f i g), uz obaveznu naznaku kućne adrese i broja telefona podnosioca prijave.

 1. DODJELA SREDSTAVA

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane ministra, cijeneći pri tome ukupan broj bodova utvrđenih na osnovu slijedećih kriterija:

 • trenutno korišteno gorivo za zagrijavanje objekta (do 50 bodova),
 • broj članova domaćinstva (do 20 bodova),
 • mjera energijske efikasnosti (do 20 bodova) i
 • stanje fasade na objektu (do 10 bodova).

Lista preliminarnih prijava na javni konkurs, koje ispunjavaju uslove javnog konkursa objavljuje se na web stranici Ministarstva. Na preliminarnu listu podnosilac prijave može podnijeti prigovor ministru Ministarstva prostornog uredenja i zaštite okolice, u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana objave liste.

Dokaz o energijskom pregledu/auditu objekta koji je predmet prijave na javni konkurs (odnosi se na objekte u kojima se planira nabavka i ugradnja toplotne pumpe i kompaktne toplotne podstanice) izvršen od strane ovlaštenog lica u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/17) i Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata („Službene novine Federacije BiH“, broj 87/18), koji uključuje podatke o stanju fasade na objektu i uštede nakon implementacije projekta (energija i CO2), podnosioci prijava dužni su dostaviti u roku do 30 dana, računajući od dana objave preliminarnih listi kojima se utvrđuje ispunjavanje uslova iz ove tačke javnog konkursa.

Informaciju o licima ovlaštenim za vršenje energijskog pregleda/audita objekta zainteresovana lica mogu dobiti u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem linka https://fmpu.gov.ba/energetska-efikasnost/registar/. Smatra se da je podnosilac prijave odustao od prijave na javni konkurs ukoliko u roku do 60 dana od dana objave preliminarnih listi ne dostavi dokaz o energijskom pregledu/auditu objekta u pisanoj formi lično ili putem pošte na adresu Ministarstva koji je predmet prijave na javni konkurs.

Obveznici dostavljanja energijskih pregleda/audita biće podnositelji prijava koji ostvare određeni broj bodova prema raspoloživim sredstvima.

Nakon objave konačne liste zaključit će se ugovor o sufinansiranju izmedu Ministarstva i podnosica prijave koji se nalazi na konačnoj listi, a koji će sadržavati prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Prilikom zaključivanja ugovora podnosilac prijave je obavezan donijeti i potvrdu/uvjerenje od banke o otvorenom žiro – računu na koji se mogu uplatiti sredstva nakon realizacije mjere energijske efikasnosti.

Nakon zaključenja ugovora podnosilac prijave će krenuti u realizaciju mjere energijske efikasnosti, te nakon implementacije iste Ministarstvu dostaviti sljedeće:

 1. račun za nabavku i ugradnju (fiskalni – original ili duplikat fiskalnog računa i račun – otpremnica),
 2. dokaz o izvršenom plaćanju računa od strane podnosioca prijave (izvod iz banke),
 3. zapisnik o implementaciji mjere energijske efikasnosti.

Račun ne može biti izdat prije zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava.

Dodjela sredstava će se izvršiti nakon što korisnik sredstava u potpunosti implementira mjeru energijske efikasnosti i dostavi navedene dokaze i zapisnik.

Korisnici sredstava sa kojima se zaključi ugovor dužni su realizirati mjeru energijske efikasnosti u roku od dva mjeseca od dana zaključenja ugovora. Korisnici sredstava koji ne ispune uslove iz ugovora biće dužni vratiti dodijeljena sredstva.

 1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana, a objavit će se na oglasnoj tabli Ministarstva, dnevnim novinama „Večernji list BH“ Mostar, web stranici Ministarstva (https://mpuzotk.gov.ba). Neblagovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene u skladu sa tačkom III. javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje. Prijave na javni konkurs sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pisarniceVlade Tuzlanskog kantona ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu – NE OTVARATI“.

NAPOMENA:

Podnosilac prijave može na javni konkurs prijaviti jednu mjeru energijske efikasnosti. Ukoliko se objekat za koji se aplicira na javni konkurs nalazi u suvlasništvu samo jedan od suvlasnika može se prijaviti na javni konkurs.

Korisnici kojima su dodijeljena sredstva za sufinansiranje nekih od mjera energijske efikasnosti od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK u proteklom periodu po predmetnim javnim konkursima, nemaju pravo prijave na Javni konkurs za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Adresa podnosica prijave mora biti identična na sljedećim dokumentima (CIPS, vlasnički/posjedovni dokument i račun za električnu energiju).

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje