Početna aktuelnosti Održana 13. redovna sjednica Vlade TK

Održana 13. redovna sjednica Vlade TK

407
0
Podijeli

Vlada je danas dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini. Prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2019. godini procijenjen je u iznosu od 4.380.197,75 KM, te uz prenesena neutrošena sredstva vodnih naknada iz 2018. godine, koja iznose 6.170.974,25 KM, ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama Programom za 2019. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirani su u iznosu od 10.551.172,00 KM.

U narednom periodu Ministarstvo će obavijestiti gradove, odnosno općine o planiranim projektima od gradskog, odnosno općinskog značaja i njihovim obavezama.

Za projekte planirane ovim programom gradovi, odnosno općine su dužni provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i realizovati projekat na način i u roku predviđenim projektnim zadatkom. Realizacija projekata bit će omogućena samo za projekte za koje najkasnije do 25. decembra tekuće godine bude dostavljena kompletna dokumentacija o realizaciji projekta.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje sredstva  sa  stavke  Sredstva  rezerve  Programa  ulaganja  sredstava  vodnih  naknada  u  oblast  vodoprivrede  u  2019.  godini, za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u ukupnom iznosu od 2.331.967,95KM.

Ostale odluke

Obzirom da je na području Tuzlanskog kantona više bivših općina dobilo status grada (Tuzla, Živinice, Srebrenik, Gračanica, Gradačac) Vlada je danas, s ciljem usklađivanja teksta postojećih zakona, a radi eventualnog ostvarivanja prava i obaveza iz Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava i Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama ova dva zakona. Obzirom da se izmjene i dopune mogu tretirati tehničkim dopunama, Vlada je prijedloge zakona uputila u dalju skupštinsku proceduru za razmatranje po skraćenom postupku.

Vlada se danas upoznala sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije. U ovom dokumentu Evropska komisija je detaljno analizirala trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i navela 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini moraju ubrzano da rade na putu ka pridruženju Evropskoj uniji. Kako su u izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije aktivno učestvovale institucije Tuzlanskog kantona i pri tome predložile značajan broj mjera, veoma je važno obezbijediti da se ove mjere realizuju u predviđenom roku. Brojnim mjerama institucija TK u Akcionom planu, Vlada TK je još jednom potvrdila svoju opredijeljenost ka evropskom putu i svoju proaktivnu ulogu u integracijskim  procesima. Kada je u pitanju realizacija mjera, treba napomenuti da je Vlada TK već realizovala 2 mjere po predviđenom kalendaru realizacije. Današnjim Zaključkom Vlada je zadužila ministarstva i uprave Tuzlanskog kantona koje su navedene u Akcionom planu za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije za  pravovremenu  realizaciju  predloženih mjera. Krajnji rok za realizaciju ovih mjera je maj 2020. godine iz razloga što će EK  u junu 2020. godine objaviti Izvještaj o Bosni i Hercegovini u kojem će se, između ostalog, analizirati sprovođenje prioriteta iz Analitičkog izvještaja.

Vlada je danas utvrdila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 01-02-129-2/19 od 08.04.2019.godine, kojim je izvršen raspored viška sredstava prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja nad rashodima iz 2018.godine. Ovim izmjenama Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona bi se obavezao da iz sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018.godine koji je planiran u izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, rasporedi dio sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama u skladu sa povećanjem vrijednosti boda, u iznosu koji će utvrditi Vlada Tuzlanskog kantona. Također, preostali dio sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018.godine će se koristiti u narednom periodu, ukoliko tekući prihodi ne budu dovoljni za finansiranje realizacije Programa zdravstvene zaštite.

Vlada je danas dala saglasnost na Prijedlog Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“. Ovim Sporazumom, koji će biti potpisan između Tuzlanskog kantona – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Udruženja roditelja  djece – osoba sa autizmom „URDOSA“, obuhvaćene su sve bitne aktivnosti, sredstva, obaveze i zadaci, koji se očekuju prilikom adaptacije i  rekonstrukcije objekta. Ostale aktivnosti, obaveze i zadaci raspoređivat će se i rješavati od strane sporazumnih strana u skladu sa dogovorom, a eventualne nejasnoće i sporove,  sporazumne strane rješavat će na obostrani interes i zadovoljstvo.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas razmatrala i odbila da prihvati Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2018. godinu.

Vlada je danas donijela tri odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Na ime rekonstrukcije krova JU OŠ „Treštenica“ Banovići  je odobreno 57.000,00 KM, na ime rekonstrukcije gromobranskih instalacija i centralnog grijanja i dijela krova i vanjske stolarije na objektu područne škole „Berkovica“ JU OŠ „Gnojnica“ Lukavac je odobreno 24.110,00 KM, a za rekonstrukciju mokrog čvora OŠ „Teočak“ Teočak, je odobreno 13.000,00 KM.

U skladu sa izmjenama i dopunama Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, Vlada je danas odobrila 2.000,00 KM za VING TCHUN KUNG-FU KLUB „PANTHER“ Tuzla, na ime sufinansiranja manifestacije „Veče NFC borbi“ koja se održava 26. 10. 2019. godine u SKPC Mejdan Tuzla.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala i prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, za besplatno raspolaganje nekretninom, u korist Medžlisa Islamske zajednice Živinice, u svrhu izgradnje vjerskog objekta – džamije.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu.  Ovim izmjenama osigurana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastaviti sa obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2019. godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno – pravne poslove u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i viši referent – vozač motornog vozila u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada je danas donijela odluke o raspisivanju i utvrđivanju tekstova javnih konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći, direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i direktora Kantonalne uprave za  šumarstvo, uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zbog tehničkog usklađivanja Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja u Odluku o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona. Visina dnevnice ovim izmjenama nije promijenjena, te će i dalje, za službena putovanja u zemlji iznositi 25 KM, dok će dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo biti utvrđena važećim propisom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Školski odbor JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.

 

____________________________

Odjeljenje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje