Početna aktuelnosti Održana 34. Redovna sjednica Vlade TK

Održana 34. Redovna sjednica Vlade TK

175
0
Podijeli

 

Nacrt Strategije prema mladima TK

Vlada je danas usvojila Nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godine. Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period od 2020. do 2024. godine temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje položaja mladih i koje se realizuju sa mladima i/ili za mlade u nadležnosti su različitih institucija, te je potreban međuresorni i međusektorski pristup tokom njihovog planiranja i implementacije, navodi se u tekstu Strategije. U tom kontekstu, ovaj dokument pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona. Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Strategijom su definisana četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona: jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice. Ciljni ishodi definisani ovom Strategijom rezultat su strukturiranog dijaloga sa mladima i ključnim akterima koji rade sa mladima i/ili za mlade. Ključnu ulogu u izradi Strategije imalo je Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona koje je kao koordinator obavljao poslove koordinacije i učestvovalo u izradi dokumenta „Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona od 2020. do 2024. godine“. Osim uloge koordinatora, Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona, ujedno je nosilac implementacije Strategije.

 

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o mogućim nezakonitim radnjama pri provođenju posljednjeg konkursa u postupku zapošljavanja policijskih službenika u činu policajac, te zadužila ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vršioca dužnosti direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno dostave Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u dijelu Uprave policije MUP-a TK, na način da se izbrišu nepopunjene pozicije u činu stariji policajac, te na taj način omogući prijem policajaca sa završene obuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu,  te da obustave interni konkurs za unaprjeđenje u čin stariji policajac. Ministar finansija je zadužen da izda nalog budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu zakonitosti provedene procedure nabavke kombi vozila za potrebe policije, a koja se koriste za prijevoz lica lišenih slobode.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, Tokom protekle godine uspješno je realiziran a eksterna matura, te je Zavod, u četvrtoj godini realizacije strateškog plana 2016-2020 godina, uspio realizirati značajan dio programskih aktivnosti kao i aktivnosti koje nisu planirane programom rada Vlade Kantona i Pedagoškog zavoda za 2019. godinu. Od posebnih aktivnosti izdvajaju se provođenje provesti stručnih ispita za pripravnike i osobe na stručnom osposobljavanju. U 2019. godini obavljeno je ukupno 213 općih nadzora, 89 užestručnih nadzora i 5 posebnih nadzora nad radom odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika kao i nadzora nad izvođenjem praktične nastave učenika u pravnim licima i kod lica koja samostalno obavljaju djelatnost. Također, dato je ukupno 99 stručnih mišljenja.  U toku 2020. godine, Pedagoški zavod je planirao svoje aktivnosti usmjeriti i nastaviti na unapređenju kvaliteta rada odgojno-obrazovnih ustanova, jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda i prepoznatljivosti i transparentnosti u sistemu odgoja i obrazovanja. Pedagoški zavod će raditi na uspostavi procedura i metodologije profesionalnog razvoja i vrednovanja rezultata rada sudionika odgojno – obrazovnih ustanova/ institucija. Nadalje, u narednom periodu Pedagoški zavod će intenzivirati aktivnosti na razvijanju procedura evaluacije odgojno-obrazovnih ustanova/institucija i unapređenju instrumenata praćenja procesa i ishoda učenja (kontroli i poboljšanju postojećeg – kontinuirano). Također će nastaviti sa vršenjem nadzora koji obuhvata praćenje i vrednovanje odgojno – obrazovnih ustanova/ institucija.

Vlada je danas prihvatila Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2020. godinu. Planom rada i finansijskim planom za 2020. godinu su predviđeni veći prihodi nego u 2019. godini. Ukupna projekcija ostvarenih prihoda po svim osnovama u 2019. godini iznosila je 14.988.746,00 KM a za 2020. godinu planira se iznos od 18.855.519,00 KM, što je povećanje planiranih prihoda za cca 3.866.773,00 KM, odnosno za oko 20%. Najveći iznos prihoda u 2020. godini planira se ostvariti povećanjem broja prevezenih putnika, odnosno od pružanja aerodromskih usluga, prihoda ostvarenih u kargo saobraćaju, zakupa reklama i parkinga kao i u povećanju količine potrošnje avio goriva za opsluživanje aviona koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla. Planirana kapitalna ulaganja u Međunarodni aerodrom Tuzla u 2020. godini iznose 2.330.000,00 KM, za čiju realizaciju je potrebno osigurati dijelom kapitalna sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 330.000,00 KM i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.000.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini. Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2019. godini bila je predviđena potrošnja sredstava u ukupnom iznosu od 1.343.700,00 KM. Od planiranih sredstava utrošeno je 362.936,58 KM ili 27,01%. Dominantan dio ovih sredstava, odnosno 313.000 KM utrošen je kao pomoć lokalnim zajednicama za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nesreća.

Također, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o implementaciji člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, koju je sačinila JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Shodno tome, Vlada je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da organizuju sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda PIO/MIO i Poreske uprave FBIH u cilju prevazilaženja problema i pronalaska odgovarajućih rješenja u vezi sa uplatom penzijskog staža po članu 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u svrhu stjecanja uslova za starosnu penziju. Navedenom sastanku će prisustvovati i ministar finansija u Vladi Tuzlanskog kantona. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su obavezani da u razumnom roku sa kratkom informacijom informišu Vladu Tuzlanskog kantona o rezultatima održanog sastanka i poduzetim mjerama na rješavanju navedenog problema. Radi pojašnjenja, JU Služba za zapošljavanje TK cijeni nedopustivim da zbog neažurnosti FZ MIO/PIO – Kantonalne administrativne službe Tuzla ova Služba ne može osigurati efikasno ostvarivanje prava nezaposlenih osoba, zbog čega su te osobe dovedene u tešku materijalnu situaciju, a kako je riječ o osobama starije životne dobi, nisu rijetke situacije da zbog smrti ne ostvare svoje pravo, te na taj način i porodica ostane uskraćena na porodičnu penziju.

Na današnjoj sjednici Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u Finansijskom planu za 2020. godinu, po osnovu dodatnog kriterija za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite iz obaveznog  zdravstvenog  osiguranja,  povećani  obim  troškova zdravstvene zaštite uslijed zagađenosti, planiraju dodatna sredstava u iznosu od  354,698,00 KM, za područje općine Lukavac, Grada Tuzla i Grada Živinice. Sredstva treba obezbediti na teret sredstava predviđenih po osnovu pripadajućeg dijela Programa zdravstvene zaštite učenika i studenata.

Vlada je danas prihvatila Prihvata se tekst produžetka trajanja Memoranduma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), od 17.02.2020. godine. Dosadašnja saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), zasnovana na Memorandumu o razumijevanju (MoU), koji je potpisan 07. aprila 2016. godine, a koji će poslije četiri godine trajanja uskoro isteći. UNDP je zvanično predložio da se saradnja produži na dodatnu jednu godinu, do 31. marta 2021. godine, što je Vlada današnjom odlukom prihvatila.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 22.082,14 KM za socijalno zbrinjavanje, odnosno uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlene, zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Radi se o realizaciji „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla“. Radi se o neuplaćenim doprinosima za 5 uposlenika „Borac“ d.d. Banovići u stečaju. Shodno tome, Vlada je donijela i Odluku o davanju naloga za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas prihvatila Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona koja se odnosi na obezbjedivanje finansijskih sredstava i druge logističke potporu za odgovor na bilo koju incidentnu situaciju koja prijeti Tuzlanskom kantonu, te zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da iz tekuće rezerve osiguraju finansijska sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020 godinu.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.

Vlada je donijela i dvije odluke o usmjeravanju transfera, odnosno dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ovim odlukama, u svrhu realizacije projekta „Naučni park Teočak“ za JU OŠ „Teočak“ Teočak odobreno je usmjeravanje 5.466,00 KM, dodijeljenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dok je u svrhu realizacije projekta „Škola kao temelj prevencije nasilja na internetu“ istoj školi, isti donator dodijelio 1.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada je osnovala i utvrdila djelokrug rada i nadležnosti Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona, kao stručnog tijela Vlade Tuzlanskog kantona, uredila rukovođenje Koordinacionim timom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje ovog tijela.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio Televizija Tuzlanskog kantona“. Također, Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Data je prethodna saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Mirele Ibrahimović Mehanović, diplomirani muzikolog, profesor, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.

Vlada je imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala, do imenovanja Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Pored navedenog Vlada je danas razriješila i imenovala novog člana privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla.

 

 

________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje